Hotărârea nr. 86/2002

HOTARAREnr. 86 din 2002-04-18 HOTARIRE 86 din 18/04/2002 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN STR. DRUMUL TABEREI NR. 18, SECTOR 6, BUCURESTI DIN ADMINISTRAREA CGMB IN DMINISTRAREA CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 PENTRU SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE SECTOR 6
HOT. 86 18/04/2002
HOTARIRE 86 din 18/04/2002

HOTARIRE     86 din 18/04/2002

PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN STR. DRUMUL TABEREI NR. 18, SECTOR 6, BUCURESTI DIN ADMINISTRAREA CGMB IN DMINISTRAREA CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 PENTRU SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE SECTOR 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind  transmiterea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in

str. Drumul  Taberei nr.18, sector 6,  Bucuresti din administrarea

Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local

al sectorului 6 pentru Serviciul Public pentru Finante Publice  Locale sector 6

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General  al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei Impozite si Taxe si al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii Cadastru;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.189/1998 priviind finantele publice locale si ale  H.G. nr.333/1999 priviind aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare-preluare a exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea nr.189/1998;

            In temeiul art.38(1) si  (2) lit.”f”, art.46 (1) si (2) si art.125 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala , 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

            Art.1 –Se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 6 pentru Serviciul Public pentru Finante Publice Locale sectorului 6 spatiul cu alta destinatie  decat aceea de locuinta  in suprafata de 1049 mp. in str.Drumul Taberei nr.18, sector 6, Bucuresti. 

            Art.2- Spatiul prevazut la art.1 va fi folosit in vederea exercitarii atributiilor priviind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local.

            Schimbarea destinatiei spatiului atrage dupa sine revocarea prezentei hotarari.

            Art.3-Predarea-primirea bunului prezentat la art.1 se va face pe baza de protocol.

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                              SECRETAR  GENERAL

Mihail Basulescu                                                   AL MUNICIPILUI  BUCURESTI

                                                                                               Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.86