Hotărârea nr. 85/2002

HOTARAREnr. 85 din 2002-04-18 HOTARIRE 85 DIN 18/04/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 166/2016
HOTARARE nr. 85 din 18/04/2002
HOTARIRE 85 DIN 18/04/2002

HOTARIRE     85 din 18/04/2002

PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind transmiterea unor imobile cu alta destinatie decat aceea de locuinta

din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea

Consiliului Local sector 6

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala;

            Luand in considerare prevederile Legii nr.143/2000, privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguti, ale H.G.R. nr.1359/2000, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.143/2000, precum si dispozitiilor Legii nr.321/2001, privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0 - 12 luni;

            In temeiul art.38 zlin.2 lit.”f”, “g” si “s”, precum si art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, specificate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, se transmit fara plata din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local sector 6, in vederea exercitarii atributiilor privind infiintarea si functionarea Centrului antidrog la nivelul sectorului 6, precum si a distribuirii laptelui praf destinat copiilor cu varste cuprinse intre 0 - 12 luni care nu beneficiaza de lapte matern.

            Art.2- In cazul neutilizarii spatiilor conform destinatiei prevazute la art.1 al prezentei hotarari, spatiile vor reveni in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prezenta hotarare incetandu-si aplicabilitatea.

            Art.3- Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar si Primaria sector 6 vor proceda, prima la predare si cea de-a doua la primirea spatiilor in cauza, pe baza de protocol.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.85

 

 

 

ANEXA LA HCGMB NR.85/18.04.2002

a Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

 

L I S T A

Spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta care se transmit

din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

in administrarea Consiliului Local Sector 6

 

 

 

I.  Bd. Iuliu Maniu nr.111 Bl.F - 190 mp

II. Bd.Prelungirea Ghencea nr.28, Bl.C5, - 93 mp

 

 

G U V E R N U L   R O M A N I E I

PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCURESTI

C A B I N E T   P R E F E C T

 

 

 

 


Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

 

 

            Urmare exercitarii dreptului de control al legalitatii actelor autoritatilor administratiei publice locale, atributie conferita prefectului de prevederile art.134 alin.(1) lit.b) si art.135 din Legea nr.215/23.04.2001, modificata, vazand si adresa nr.1291/18.04.2002 a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap inregistrata la Prefectura Municipiului Bucuresti sub nr.10276/19.04.2002, se retrage avizul emis cu privire la Hotararea nr.74/03.04.2001 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti .

            Prin actul administrativ sus mentionat, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat exercitarea de catre Consiliul Local al sectorului 1 a atributiilor privind Organigrama, Statul de functii, Regulamentul de organizare si functionare pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta Camin Spital de Geriatrie si Gerontologie nr.1, precum si a atributiilor de numire si eliberare a directorului Centrului de Ingrijire si Asistenta Camin Spital de Geriatrie si Gerontologie nr.1.

            Analizand continutul sesizarii Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, precum si al actului administrativ de mai sus, in raport cu prevederile legale in materie, se retin urmatoarele:

            Hotararea nr.74/2002 intra in contradictie cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.102/1999, intrucat:

1.      In Anexa - L I S T A cuprinzand institutiile de interes public pentru protectia speciala a persoanelor cu handicap, aflate in coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, care se infiinteaza prin reorganizare, potrivit art.6 din ordonata de urgenta sus mentionata, Caminul-Spital de Geriatrie si Gerontologie nr.1 - Centrul de Ingrijire si Asistenta Bucuresti se afla in coordonarea S.S.P.H. Ca atare, in conformitate cu prevederile art.7, alin.(1) si (4) din O.U.G. nr.102/1999, competent sa adopte masuri cu privire la otganizarea si functionarea acestei institutii nu este nici Consiliului General al Municipiului Bucuresti si nici Consiliul Local al Sectorului 1, competenta in acest sens revenind S.S.P.H. Reorganizarea acestor institutii precum si regulamentul-cadru de organizare si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului Romaniei.

2.      Conform art.8 alin.(1) lit.b) si art.10 alin.(1) din actul normativ cadru, consiliile locale pot infiinta, cu avizul S.S.P.H., institutii de protectie speciala a persoanelor cu handicap, carora le stabileste norme de organizare si functionare si poate numi si elibera din functie, in conditiile legii, pe conducatorii acestora, conform art.38 lit.i) din Legea nr.215/2001.

3.      Potrivit art.11 alin.(1) lit.k) si l) din Hotararea Guvernului nr.22/2001, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, in indeplinirea rolului sau Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are, printre alte atributii principale, atributia de a realiza indrumarea si controlul in aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul protectiei speciale si in desfasurarea activitatilor economico-financiare a institutiilor ce asigura protectia sociala;

            In consecinta, masura adoptata de Consiliului General al Municipiului Bucuresti excede prevederilor legale cu privire la competenta materiala in domeniul institutiilor cu protectie speciala a persoanelor cu handicap.

            Luand in considerare aspectele de nelegalitate semnalate, va rugam sa reanalizati actul administrativ criticat, in vederea revocarii. In cazul mentinerii, Hotararea nr.74/03.04.2002 va fi atacata in instanta de contencios admnistrativ, in conditiile legii.

 

 

P R E F E C T,

General ing.de justitie

Prof.univ.dr.

GABRIEL OPREA