Hotărârea nr. 84/2002

HOTARAREnr. 84 din 2002-04-18 HOTARIRE 84 din 18/04/2002 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A TERENULUI SITUAT IN CALEA DOROBANTI NR. 239, SECTOR 1
HOT. 84 18/04/2002
HOTARIRE 84 din 18/04/2002

HOTARIRE     84 din 18/04/2002

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A TERENULUI SITUAT IN CALEA DOROBANTI NR. 239, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind concesionarea a doua terenuri situate la intersectia dintre Calea Dorobantilor si str.Dr.Grigore Mora, in suprafata de 580 mp., si respectiv in P-ta Charles de Gaulle, in suprafata de 85,00 mp. din sector 1, Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de prevederile art.1(2) si art.3 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, modificata si completata prin Legea nr.453/2001, art.12 lit.“e”;

            In baza Hotararii C.G.M.B. nr. 263/02.10.2001 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”h” si art.125(1) si art.125(2) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba concesionarea prin licitatie publica a terenului situat in  Calea Dorobanti nr.239, sector 1, in suprafata de 850 m.p., teren ce apartine domeniului privat al municipiului Bucuresti, identificat conform planului anexat, ce face parte integranta dim prezenta hotarare.

            Art.2- Durata concesionarii este de 49 de ani.

            Art.3- Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea G.G.M.B. nr.218/1997.

            Art.4- Componenta Comisiei de Licitatie este stabilita prin Hotararea C.G.M.B. nr.202/1999 si prin Dispozitia de Primar General nr.2010/2001.

            Art.4- Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice va incheia contractul de concesiune, iar Directia Urmarire Creante si Facturi va raspunde de incasarea redevantei.

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.84