Hotărârea nr. 82/2002

HOTARAREnr. 82 din 2002-04-18 HOTARIRE 82 din 18/04/2002 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN SITUAT LA INTERSECTIA STR. LUTERANA CU STR. DR. GENERAL BERTHELOT, SECTOR 1
HOT. 82 18/04/2002
HOTARIRE 82 din 18/04/2002

HOTARIRE     82 din 18/04/2002

PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN SITUAT LA INTERSECTIA STR. LUTERANA CU STR. DR. GENERAL BERTHELOT, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind concesionarea unui teren in suprafata de 70,00 mp. situat la intersectia Str. Luterana cu Str.Dr.General Berthelot, sector 1, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de prevederile art.1(2) si art.3 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, modificata si completata prin Legea nr.453/2001, art.12 “e”;

            In baza Hotararii C.G.M.B. nr. 278/21.12.2000 de aprobarea Planului Urbanistic Zonal;

            In temeiul prevederilor art.38(2), lit.”g” si ale art.46(1) si art.125(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba concesionarea conform legii, catre S.C.MILENIUM BUILDING DEVELOPMENT S.R.L., a terenului in suprafata de 70,00 m.p., identificat conform planului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare, teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat la intersectia Str. Luterana cu Str. General Berthelot, sector 1.

            Art.2- Durata concesionarii este de 49 de ani.

            Art.3- Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea G.G.M.B. nr.218/1997.

            Art.4- Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice va incheia contractul de concesiune, conform legii, iar Directia Urmarire Creante si Facturi va raspunde de incasarea redeventei.

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.82