Hotărârea nr. 81/2002

HOTARAREnr. 81 din 2002-04-18 HOTARIRE 81 din 18/04/2002 PRIVIND VALIDAREA REZULTATELOR CONCURSULUI ORGANIZAT DE DIRECTORUL GENERAL AL AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA- CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PENTRU FUNCTIILE DE DIRECTOR TEHNIC SI DIRECTOR PENTRU SERVICII AI ARBAC
HOT. 81 18/04/2002
HOTARIRE 81 din 18/04/2002

HOTARIRE     81 din 18/04/2002

PRIVIND VALIDAREA REZULTATELOR CONCURSULUI ORGANIZAT DE DIRECTORUL GENERAL AL AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA- CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PENTRU FUNCTIILE DE DIRECTOR TEHNIC SI DIRECTOR PENTRU SERVICII AI ARBAC

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind validarea rezultateleor concursului de selectie organizat de Directorul General al Agentiei de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC) pentru functiile de Director Tehnic si Director pentru Servicii ai ARBAC

 

            In aplicarea prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr.153/23.08.2001, privind aprobarea infiintarii ARBAC;

            Avand in vedere propunerile Directorului General al Agentiei de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC), pentru functiile de Director Tehnic si Director pentru Servicii ai ARBAC, rezultate din concursul de selectie organizat de acesta, precum si Raportul de specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38, alin.(2), lit.”i” si ale art.46(1) si (5) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se valideaza rezultatele concursului de selectie a Directorului tehnic si a Directorului pentru Servicii ai Agentiei de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC), conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Incepand cu data prezentei se aproba numirea in functia de Director Tehnic al Agentiei de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC) a domnului Dumitrescu Radu Corneliu si numirea in functia de Director pentru Servicii al ARBAC a domnului Carnuta Ciprian.

 

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.81

 

 

 

 

ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.81/18.04.2002

 

 

   AGENTIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DE

REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL

                 COMISIA DE EXAMINARE

 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE SELECTIE

A DIRECTORULUI TEHNIC SI A DIRECTORULUI PENTRU SERVICII AI

AGENTIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI DE REGLEMENTARE

A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL

 

 

 

 

 

            DIRECTOR TEHNIC

Numele si prenumele

candidatului

Rezultat final admis/respins

DUMITRESCU RADU CORNELIU

admis

 

 

 

            DIRECTOR PENTRU SERVICII

Numele si prenumele

candidatului

Rezultat final admis/respins

CARNUTA CIPRIAN

admis

 

 

            Eventualele contestatii se pot depune la Directia resurse umane si protectia muncii - PMB, in termen de trei zile de la data afisarii.

 

 

 

Presedinte Comisie examinare

Adrian Cristea

 

 

 

 

Data afisarii: 09.04.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 LA HCGMB NR.81/18.04.2002

 

 

AGENTIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DE

REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL

             COMISIA DE EXAMINARE

 

 

 

PROCES - VERBAL

incheiat astazi 09.04.2002

 

            Astazi 09.04.2002, Comisia de examinare s-a intrunit procedant la examinarea candidatilor inscrisi la concursul de selectie a Directorului Tehnic si a Directorului pentru Servicii ai Agentiei Municipiului Bucuresti de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apa-Canal (ARBAC).

            Candidatii au sustinut proba orala (interviu) si au fost notati de catre Comisia de examinare dupa cum urmeaza:

 

            DIRECTOR TEHNIC

Numele si prenumele

candidatului

Nota finala

Rezultatul concursului admis/respins

DUMITRESCU RADU CORNELIU

10 (zece)

admis

 

 

            DIRECTOR PENTRU SERVICII

Numele si prenumele

candidatului

Nota finala

Rezultatul concursului admis/respins

CARNUTA CIPRIAN

10 (zece)

admis

 

 

            Comisia de examinare:

            Presedinte:                                                                                            Semnatura,

            Adrian Cristea - Dir.Gen.ARBAC                                                        .................

 

            Membrii:

            Drd.Anton Petrisor Parlagi - Secretar Gen.

      al Municipiului Bucuresti                             ................

                       

            Iosefina Bugeanu - Director Directia resurse umane

                                                  si protectia muncii                                           ................