Hotărârea nr. 80/2002

HOTARAREnr. 80 din 2002-04-18 HOTARIRE 80 din 18/04/2002 PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI DAN VASILIU DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DE COMEDIE
HOT. 80 18/04/2002
HOTARIRE 80 din 18/04/2002

HOTARIRE     80 din 18/04/2002

PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI DAN VASILIU DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DE COMEDIE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind eliberarea domnului Dan Vasiliu din functia de director al Teatrului de Comedie

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General  al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei pentru Cultura si Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii;

            Luand act de cererea domnului Dan Vasiliu priviind eliberarea sa din functia de director al Teatrului de Comedie;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In  temeiul prevederilor art.38  alin.(2) lit.”i” teza IV si art.46 alin.(1) si (5) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala ,     

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                               

HOTARASTE :

 

            Art.1 –Incepand cu data de 17.04.2002, domnul Dan Vasiliu se elibereaza din functia de conducere de director al Teatrului de Comedie, pastrandu-si functia de executie de consultant artistic, grad profesional I in cadrul aceleiasi institutii.  

            Art.2- In  termen de 30 de zile de la data validarii prezentei hotarari, Primarul General va demara procedura legala pentru organizarea concursului in vederea  ocuparii postului de director.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                  SECRETAR  GENERAL

           Mihail Basulescu                                        AL MUNICIPILUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.80