Hotărârea nr. 78/2002

HOTARAREnr. 78 din 2002-04-11 HOTARIRE 78 din 11/04/2002 PRIVIND REASEZAREA FISCALA A ZONELOR FORESTIERE DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 78 11/04/2002
HOTARIRE 78 din 11/04/2002

HOTARIRE     78 din 11/04/2002

PRIVIND REASEZAREA FISCALA A ZONELOR FORESTIERE DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind  reasezarea fiscala a zonelor forestiere de pe teritoriul  municipiului  Bucuresti

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile  art.9 (1) lit.”a” din O.G. nr.96/1998, republicata, privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, art.1, alin.1, art.2 din O.G. nr.8/2001 privind modificarea Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol si art.13 (2), 14, 76 (1) si anexei  4 din O.G. nr.36/2002 priviind impozitele si taxele locale;

            In  temeiul prevederilor art.38(1) si art.46(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala ,         

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                               

HOTARASTE :

 

            Art.1 –Terenurile libere de constructii sau alte anexe si care sunt mentionate in Titlu de proprietate ca “fond forestier national” (cu destinatie forestiera) nu sunt supuse impozitarii in anul fiscal 2002 potrivit prevederilor  Hotararii C.G.M.B. nr.340/2001, urmand ca impozitarea sa se faca in conformitate cu  actele normative specifice ce reglementeaza aceste tipuri de terenuri.

            Art.2- Directiile de Impozite si Taxe ale sectoarelor municipiului Bucuresti va propune noua zonare a acestor tipuri de terenuri in conformitate cu prevederile O.G. nr.36/2002.

            Art.3- Directiile de Impozite  si Taxe ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Directia Impozite si Taxe din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Art.4-Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostinta publica, potrivit legii.

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                              SECRETAR  GENERAL

Mihail Basulescu                                                    AL MUNICIPILUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 11.04.2002

Nr.78