Hotărârea nr. 75/2002

HOTARAREnr. 75 din 2002-04-03 HOTARIRE 75 din 03/04/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE
HOT. 75 03/04/2002
HOTARIRE 75 din 03/04/2002

HOTARIRE     75 din 03/04/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1

a unor atributii privind impozitele si taxele locale

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierului general si Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Potrivit avizului Secretarului General al Municipiului Bucuresti emis in conformitate cu prevederile art.85 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Tinand seama de solicitarea Primarului Sectorului 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.46(1) si art.95(3) lit.”e” si “f” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind Organigrama, Statul de functii, Regulamentul de organizare si functionare pentru Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1 - serviciul public descentralizat.

            Art.2- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a directorului Directiei Impozite si Taxe Locale al Sectorului 1.

            Art.3- Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 03.04.2002

Nr.75