Hotărârea nr. 71/2002

HOTARAREnr. 71 din 2002-03-27 HOTARIRE 71 din 27/03/2002 PRIVIND APROBAREA APLICARII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DIRECTIEI PENTRU PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5
HOT. 71 27/03/2002
HOTARIRE 71 din 27/03/2002

HOTARIRE     71 din 27/03/2002

PRIVIND APROBAREA APLICARII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DIRECTIEI PENTRU PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea modificat prin Hotararea

Consiliului Local al Sectorului 5 nr.12/04.03.2002

 

 

            In conformitate cu Raportul Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier municipal Stan Ion Victor;

            Luand in considerare prevederile art.2 ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 5 nr.12/04.03.2002 privind aprobarea aplicarii Regulamentulului de Organizare si Functionare a Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Sector 5;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95, lit.”e”, alin.3 si art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Incepand cu data prezententei se aproba aplicarea Regulamentulului de Organizare si Functionare al Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Sector 5, institutie publica de interes local, modificat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.12/04.03.2002.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 27.03.2002

Nr.71