Hotărârea nr. 70/2002

HOTARAREnr. 70 din 2002-03-27 HOTARIRE 70 din 27/03/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII STABILITE PRIN ART. 95, LIT."H" AL CANTINEI CENTRALE DE AJUTOR SOCIAL
HOT. 70 27/03/2002
HOTARIRE 70 din 27/03/2002

HOTARIRE     70 din 27/03/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII STABILITE PRIN ART. 95, LIT."H" AL CANTINEI CENTRALE DE AJUTOR SOCIAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1

a unor atributii stabilite prin art.95, lit.”h”

 

 

            In conformitate cu Raportul Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier municipal Stan Ion Victor si Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Tinand seama de solicitarea Primarului Sectorului 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95, lit.”e”, alin.3 si art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind numirea in functie a directorului general al Cantinei Centrale de Ajutor Social, in conditiile legii.

 

            Art.2- Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 27.03.2002

Nr.70