Hotărârea nr. 69/2002

HOTARAREnr. 69 din 2002-03-27 HOTARIRE 69 din 27/03/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII STABILITE PRIN ART. 95, LIT."E"
HOT. 69 27/03/2002
HOTARIRE 69 din 27/03/2002

HOTARIRE     69 din 27/03/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII STABILITE PRIN ART. 95, LIT."E"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1

a unor atributii stabilite prin art.95, lit.”e”

 

          In conformitate cu Raportul Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

          Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier municipal Stan Ion Victor  si Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 1;

          Tinand seama de solicitarea Primarului Sectorului 1;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.95, lit.”e”, alin.3 si art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind Organigrama, Statul de functii, numarul de personal si Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Sector 1 - serviciul public de interes local.

          Art.2- Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 27.03.2002

Nr. 69