Hotărârea nr. 68/2002

HOTARAREnr. 68 din 2002-03-27 HOTARIRE 68 din 27/03/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII STABILITE PRIN ART. 95, LIT."H"
HOT. 68 27/03/2002
HOTARIRE 68 din 27/03/2002

HOTARIRE     68 din 27/03/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII STABILITE PRIN ART. 95, LIT."H"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1

a unor atributii stabilite prin art.95, lit.”h”

 

          In conformitate cu Raportul Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

          Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier municipal Stan Ion Victor si Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 1;

          Tinand seama de solicitarea Primarului Sectorului 1;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.95, lit.”e”, alin.3 si art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba infiintarea Directiei Generale de Protectie Sociala a Sectorului 1 prin reorganizarea Cantinei Centrale de Ajutor Sociala - institutie publica de interes local cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local Sector 1 si prin preluarea Serviciului Protectie Sociala si a Biroului Asistenta Persoane cu Handicap si Persoane Varstnice din cadrul Primariei Sectorului 1

          Art.2- Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 27.03.2002

Nr. 68