Hotărârea nr. 65/2002

HOTARAREnr. 65 din 2002-03-21 HOTARIRE 65 din 21/03/2002 PRIVIND INCHIRIEREA SPATIILOR APARTINAND REGIEI AUTONOME DE SALUBRIZARE URBANA BUCURESTI
HOT. 65 21/03/2002
HOTARIRE 65 din 21/03/2002

HOTARIRE     65 din 21/03/2002

PRIVIND INCHIRIEREA SPATIILOR APARTINAND REGIEI AUTONOME DE SALUBRIZARE URBANA BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind inchirierea spatiilor apartinand

Regiei Autonome de Salubrizare Urbana Bucuresti

 

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii-Cadastru si Directiei Financiar Contabilitate;

Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza Legii nr. 15/1990 cu modificarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 38 (2) lit. "g", ale art. 46 (1) si ale art. 125 (1) si (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1. Se aproba inchirierea prin licitatie publica a bunurilor apartinand RASUB, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Directia Administratie Publica, Directia de Achizitii si Directia Financiar Contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Directiile de specialitate ale PMB vor include in Caietul de sarcini pentru licitatia spatiilor ce urmeaza a fi inchiriate conditii referitoare la destinatia speciala a acestora pentru salubritate.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                  AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

     Mihail Basulescu                                                                 Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.03.2002

Nr. 65

 

 

 

                                                                                    Anexa la HCGMB nr. 65/21.03.2002

 

 

                                                                                                ANEXA 1

 

 

 

 

 

SITUATIA CENTRALIZATA A CHIRIILORPENTRU CLADIRILE SI TERENURILE

DIN PATRIMONIUL RASUB

 

 

 

 

 

 

 

ADRESA

CHIRIE CLADIRI

CHIRIE TEREN

TOTAL CHIRII

Bd Timisoara nr. 12-14

391,8

1532,9

1924,7

Str. Fantanica nr. 39

2853,7

1778

4631,7

Str. Berzei nr. 21

6761,8

4187,2

10949

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 35

702,6

266,1

968,7

Bd. Ion Mihalache nr. 319 B

175,9

9,6

185,5

Cal. Serban Voda nr. 164-166

3845,5

764,5

4610

Bd. Timisoara nr. 10

1242,3

3597,5

4839,7

 

 

 

Calculul chiriei a avut la baza prevederile HCGMB nr. 59/1997 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si situatiile topografice atasate la prezentul raport, aplicandu-se urmatoarea formula de calcul:

 

C = Sc x Tc + St x Tt, unde:

 

-         Sc - suprafata totala a spatiului

-         Tc - tarif inchiriere conform anexei 2.5 din HCGMB nr. 59/1997

-         St - suprafata terenului aferent spatiului (curte)

-         Tt - tarif inchiriere al terenului (anexa 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                Anexa la HCGMB nr. 65/21.03.2002

ANEXA 2

 

                                                                                                                                   

 

CALCULUL CHIRIEI PENTRU

CLADIRI SI SUPRAFETE DE INCHIRIAT

PENTRU ADRESELE  BD. TIMISOARA 12-14; STR. FANTANICA NR. 39

 

 

Adresa/Constructii

Zona

Material constructie

Suprafata

mp

Tarif USD/mp

Cf. HCGMB

59/1997

Chirie datorata

Coeficient

Majorare dotare

Incalzire %

Total chirie

Inclusiv majorari

Pt. dotari

0

1

2

3

4

5=3x4

6

7=5x6

1. Bd. Timisoara 12-14 sector 6

 

 

 

 

 

 

 

- cladire birouri

II

Zidarie

101,6

0,7

71,12

130

92,45

- cladire magazie

II

Zidarie

139,3

0,7

135,31

130

175,9

- atelier

II

Metal

97,6

0,3

29,28

130

38

- atelier auto

II

Metal

219

0,3

65,7

130

85,40