Hotărârea nr. 64/2002

HOTARAREnr. 64 din 2002-03-21 HOTARIRE 64 din 21/03/2002 PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI ALEXANDRU DABIJA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI ODEON
HOT. 64 21/03/2002
HOTARIRE 64 din 21/03/2002

HOTARIRE     64 din 21/03/2002

PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI ALEXANDRU DABIJA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI ODEON

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea domnului Alexandru Dabija din functia de director al

Teatrului Odeon

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul comun al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii si Directiei pentru Cultura;

            Luand act de cererea nr.6580/2002 a domnului Alexandru Dabija privind eliberarea sa din functia de director al Teatrului Odeon;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”i” teza IV si art.46 alin.(1) si (5) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Articol unic - Incepand cu data de 01.03.2002, domnul Alexandru Dabija se elibereaza din functia de conducere de director al Teatrului Odeon, pastrandu-si functia de executie de regizor artistic, grad profesional I in cadrul aceleasi institutii.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.03.2002

Nr.64