Hotărârea nr. 63/2002

HOTARAREnr. 63 din 2002-03-21 HOTARIRE 63 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBICETIVUL DE INVESTITII LUCRARI DE CONSOLIDARE, REPARATII SI RESTAURARE A MUZEULUI GEORGE SAVEREANU SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTORUL 1, STR. HENRI COANDA NR. 26
HOT. 63 21/03/2002
HOTARIRE 63 din 21/03/2002

HOTARIRE     63 din 21/03/2002

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBICETIVUL DE INVESTITII LUCRARI DE CONSOLIDARE, REPARATII SI RESTAURARE A MUZEULUI GEORGE SAVEREANU SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTORUL 1, STR. HENRI COANDA NR. 26

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Lucrari de consolidare, reparatii si restarurare a Muzeului George Severeanu” situat in municipiul Bucuresti, sectorul 1, str.Henri Coanda, nr.26

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Analizand Raportul de specialitate al Primariei Municipiului Bucuresti – Directia pentru Cultura;

In baza avizului nr.613/18.12.2001 al Consiliului Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Ordonanta Guvernului Romaniei nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in anul 2001, si cu prevederile art.16, alin.5 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2), lit.”d”, “m” si “r” din Legea privind administratia publica locala nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Lucrari de consolidare, reparatii si restarurare la cladirea Muzeului George Severeanu” cu caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici si sursele de finantare asa cum sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.03.2002

Nr. 63

 

 

 

ANEXA LA HCGMB NR.63/21.03.2002

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

 

LUCRARI DE CONSOLIDARE, REPARATII SI RESTAURARE LA CLADIREA

MUZEULUI GOERGE SEVEREANU

Str.Henri Coanda, nr.26, sectorul 1, municipiul Bucuresti (S.A.D.)

 

1. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:          Primaria Municipiului Bucuresti

2. ORDONATOR DE CREDITE - INVESTITOR:     Primaria Municipiului Bucuresti

3. BENEFICIAR:         Muzeul Municipiului Bucuresti, Bd.I.C.Bratianu, nr.2, sector 3, municipiul Bucuresti

4. PROIECTANT:                   S.C. PROIECT BUCURESTI S.A., municipiul Bucuresti

5. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 

INDICATORI

 

U.M.

VALORI CONFORM DEVIZ GENERAL

La faza de proiectare S.F.

( preturi octombrie 2000, inclusiv TVA 19%)

 

 

TOTAL

LOCUINTE

S.A.D.

5.1. Valoarea totala a investitiei,

 din care:

constructii-montaj (inclusiv restaurare)

 

mii lei

*10.447.115

 

8.956.928

-

 

-

10.447.115

 

8.956.928

5.2. Esalonarea investitiei:

TOTAL / CM

Anul I

 

mii lei

mii lei

 

10.447.115

8.956.928

 

-

-

 

10.447.115

8.956.928

5.3. Capacitati de consolidat

mp Acd

705,17

-

705,17

5.4. Sursa de finantare

%

MMB 100

-

MMB 100

5.5. Durata de realizare a investitiei

luni

12 luni calendaristice

6. GRADUL NOMINAL DE ASIGURARE LA ACTIUNI SEISMICE DUPA CONSOLIDARE: (conform Normativului de proiectare antiseismica P100/1992, cu cap.11-12, republicate in Buletinul Constructiilor nr.11/1996): R min.0,85.*

7. FINANTAREA INVESTITIEI:

Finantarea executiei lucrarilor de investitie se va face, potrivit art.7 din O.G.R. nr.20/1994, republicata in anul 2001, privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente si potrivit art.40 alin.2 si 3 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, de la bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin bugetul propriu aprobat al Muzeului Municipiului Bucuresti precum si din alte surse legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

                     Director,                                                   Intocmit,

               Oana TURBATU                                   Gheorghe PARVU

 

 

 

 

 

 

* Valoarea este confidetiala si se va actualiza potrvit evolutiei ulterioare a preturilor.