Hotărârea nr. 62/2002

HOTARAREnr. 62 din 2002-03-21 HOTARIRE 62 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBICETIVUL DE INVESTITII LUCRARI DE CONSOLIDARE, REPARATII SI RESTAURARE A MUZEULUI THEODOR AMAN SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTORUL 1, STR. C.A. ROSETTI NR. 8
HOT. 62 21/03/2002
HOTARIRE 62 din 21/03/2002

HOTARIRE     62 din 21/03/2002

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBICETIVUL DE INVESTITII LUCRARI DE CONSOLIDARE, REPARATII SI RESTAURARE A MUZEULUI THEODOR AMAN SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTORUL 1, STR. C.A. ROSETTI NR. 8

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Lucrari de consolidare, reparatii si restaurare a Muzeului Theodor Aman situat in  municipiul Bucuresti, sectorul 1,

Str. C.A Rosetti, nr.8

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

Analizand Raportul de specialitate al Primariei Municipiului Bucuresti - Directia pentru Cultura;

            In baza avizului nr.613/18.12.2001 al Consiliului Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Ordonanta Guvernului Romaniei nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata si completata prin Legea nr.460/2001 si in conformitate cu prevederile art.16, alin.(5) din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2), lit."d", "m" si "r" din Legea privind administratia publica locala nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic- Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Lucrari de consolidare, reparatii si restaurare a Muzeului Theodor Aman cu caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici si sursele de finantare asa cum sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

            Mihail Basulescu                                                      Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.03.2002                                                        

Nr.62

 

 

 

 

Anexa

La Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Nr.62/21.032002

 

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

 

 

LUCRARI DE CONSOLIDARE REPARATII SI RESTAURARE LA CLADIREA MUZEULUI THEODOR AMAN: Str. C.A.Rosetti, nr.8, sectorul 1, municipiul Bucuresti (S.A.D.)

 

 

1.      ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:        Primaria Municipiului Bucuresti

2. ORDONATOR DE CREDITE - INVESTITOR:     Muzeul Municipiului Bucuresti

3. BENEFICIAR:         Muzeul Municipiului Bucuresti, B-dul I.C. Bratianu, nr.2, sect.3, municipiul Bucuresti

4.PROIECTANT:                                                        S.C. PROIECT BUCURESTI S.A.

                                                                                    municipiul Bucuresti     

5.INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

Indicatorul

U.M.

 

VALORI CONFORM DEVIZ GENERAL

La faza de proiectare: S.F.

(preturi octombrie 2000, inclusiv TVA 19%)

 

 

 

TOTAL

LOCUINTE

S.A.D.

5.1. Valoarea totala  a investitiei din care:

constructii –montaj (inclusiv restaurare)

 

mii lei

 

*10.328.023

 

8.822.678

 

-

 

-

    

   10.328.023

 

8.822.678

5.2 Esalonarea investitiei

        TOTAL/C.M.

              Anul I

 

mii lei

mii lei

 

10.328.023

8.822.678

 

-

 

10.328.023

8.822.678

5.3 Capacitati de consolidat

mp Acd

577,72

-

577,72

5.4 Surse de finantare

%

MMB 100

-

MMB 100

5.5 Durata de realizare  a investitiei

luni

 

12 luni calendaristice

 

 

6. GRADUL NOMINAL DE ASIGURARE LA ACTIUNI SEISMICE DUPA CONSOLIDARE: (Conform Normativului de proiectare antiseismica P100/1992, cu cap.11-12, republicate in Buletinul Constructiilor nr.11/1996): R min.0,8.

7. FINANTAREA INVESTITIEI:

Finantarea executiei lucrarilor de investitie se va face , potrivit art.7 din O.G.R. nr.20/1994, republicata in anul 2001,privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente si potrivit art.40 alin.2 si 3 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice de la bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin buget propriu aprobat al Muzeului Municipiului Bucuresti precum si din alte surse legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

Director,                                                                       Intocmit,

Oana TURBATU                                                         Gheorghe PARVU

 

* Valoarea este confidentiala si se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.