Hotărârea nr. 61/2002

HOTARAREnr. 61 din 2002-03-21 HOTARIRE 61 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI- CALEA VICTORIEI NR. 33-35, SECTOR 1
HOT. 61 21/03/2002
HOTARIRE 61 din 21/03/2002

HOTARIRE     61 din 21/03/2002

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI- CALEA VICTORIEI NR. 33-35, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fazabilitate pentru consolidarea unui imobil situat  in          municipiul Bucuresti - Calea Victoriei nr.33-35, sector1-

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Investitii;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza avizului Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Comisia tehnica nr.5/15.11.2001 si avizul nr.610/18.12.2001 al Consiliului Tehnico- Economic al Primariei Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Ordonanta Guvernului Romaniei nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata si completata prin Legea nr.460/2001 cu art.16,alin.(2), (4), (9) si (11) din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

            In temeiul prevedrilor art.38 alin.(2), lit."d" si "m" din Legea nr.189/1998 privind administratia publica locala nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic - Se aproba studiul de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat in municipiul Bucuresti: Calea Victoriei nr.33-35, sector1, care cuprinde atat spatii cu destinatia de locuinta cat si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, respectiv sala de teatru si anexele Teatrului de revista " Constantin Tanase" precum si spatii comerciale administrate de P.M.B.. Indicatorii tehnico-economici ai investitiei sunt prezentati in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

 

        MIHAIL BASULESCU                                    AL  MUNICIPIULUI BUCURESTI

          Drd. ANTON PETRISOR PARLAGI

 

 

 

BUCURESTI, 21.03.2002

NR.61 

           

 

 

 

 

Anexa la H.C.G.M.B. nr.61/21.03.2002

 

Anexa nr. 1

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO -ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

 

 

CONSOLIDARE IMOBIL: CALEA VICTORIEI NR.33-35, sector1- Bucuresti (locuinte+S.A.D.)

 

1.      ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:             M.L.P.T.L. si P.M.B.

2.      ORDONATOR DE CREDITE - INVESTITOR:      P.M.B.

3.      BENEFICIAR:                                                           P.M.B.si Asociatia de proprietari

                                                                                          din Calea Victoriei nr.33-35,sct.1  

                                                                                          Bucuresti

4.      PROIECTANT:                                                          S.C."PROIECT BUCURESTI"  S.A.-

     Bucuresti

5.      INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI:

 

INDICATORUL

U.M.

 

VALORI CONFORM DEVIZ GENERAL

La faza de proiectare: S.F.

(ptreturi iunie 2001, inclusiv TVA 19%)

 

 

 

TOTAL

LOCUINTE

S.A.D.

5.1. Valoarea totala  a investitiei (consolidari) din care:

   constructii-montaj

   utilaje aferente sala de teatru

mii lei

42.060.416

 

 

34.654.071**

  4.252.361*

10.316.408**

 

 

9.586.214**

31.745.008

 

 

25.067.857

  4.262.36

5.2. Esalonarea investitiei (consolidarii):

TOTAL/C+M              Anul I

 

 

Mii lei

mii lei

 

 

12.000.000

10.977.258

 

 

                                   

                                    Anul II

 

mii lei

mii lei

 

30.060.416

23.676.812

 

 

5.3 Capacitati de consolidat:

1. Suprafata construit desfasurata totala

2. Apartamente

 

 

mp Acd

numar

 

 

6.436.11

 

 

2.420.00

      39

 

 

4.016.11

5.4 Surse de finantare

%

 

M.L.P.T.L.:84,80

P.M.B.:5,20

P.M.B.100.00

5.5 Durata de realizare a Investitiei (consolidarii)

 

luni

 

 

18 luni calendaristice

 

 

 

6. GRADUL NOMINAL DE ASIGURARE LA ACTIUNI SEISMICE DUPA CONSOLIDARE (conform Normativului de proiectare antiseismica P100/1992, cu cap. 11-12 republicate in Buletinul Constructiilor nr.11/1996)                           Rmin=0,50

 

7. FINANTAREA INVESTITIEI:

Finantarea executiei lucrarilor de investitie (consolidare) se face potrivit art.7 din O.G.R. nr.20/1994, republicata in anul 2001, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, din urmatoarele surse:

·        In limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul M.L.P.T.L. pentru locuinte proprietate particulara; sumele se vor recupera dupa terminarea lucrarilor de consolidare, cu o durata de rambursare de max. 25 ani (cf. art.8, lit.c din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.20/1994 republicata in anul 2001)

·        de la bugetul local pentru apartamentele proprietate de stat si pentru SAD-uri aflate in administrare P.M.B. (prin C.G.M.B.- A.E.I. si prin Directia de Cultura)

 

 

 

            Directia de Investitii                                                      Directia de Cultura

Director ALESANDRU AVRAM                                     Director OANA TURBATU

 

 

*   - valoarea este confidentiala si se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor

** - la locuinte TVA=0