Hotărârea nr. 60/2002

HOTARAREnr. 60 din 2002-03-21 HOTARIRE 60 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. ION BREZOIANU NR. 38, SECTOR 1
HOT. 60 21/03/2002
HOTARIRE 60 din 21/03/2002

HOTARIRE     60 din 21/03/2002

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. ION BREZOIANU NR. 38, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

H OTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea unui imobil situat in municipiul Bucuresti - str. Ion Brezoianu nr.38, sector 1

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a domnului Primar General al municipiului Bucuresti  si Raportul de specialitate al Directiei de Investitii;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului  Bucuresti;

In baza avizului Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Comisia tehnica nr. 6/15.11.2001;

In conformitate cu Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata si completata prin Legea nr.460/2001 cu art.16, alin.(2), (4), (9) si (11) din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”dsi “m” din Legea privind administratia publica locala nr. 215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic: Se aproba studiul de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat in municipiul Bucuresti si anume: str. Ion Brezoianu nr.38, sector 1, conform cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Mihail Basulescu                                                        Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.03.2002

Nr.60

 

 

 

 

 

 

 

 

        Anexa la H.C.G.M.B. nr.60/21.03.2002

    Anexa nr. 1

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO -ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CONSOLIDARE IMOBIL: str. ION BREZOIANU nr.38, sector1- Bucuresti

 

1.      ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:        M.L.P.T.L.

2.      INVESTITOR:                                           PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

3.      BENEFICIAR:                                                     P.M.B. si Asociatia de proprietari

                                                                                    din str. ION BREZOIANU nr.38, sector1-

Bucuresti         

4.      PROIECTANT:                                                     S.C."I.C.I."  S.A.- Bucuresti

5.      INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI:

INDICATORUL

U.M.

VALORI CONFORM DEVIZ GENERAL

La faza de proiectare studiul de fezabilitate

                         (preturi octombrie 2000)

Total

100%

Proprietate privata

67,72%

A.F.I.

32,28%

5.1.    Valoarea totala  a investitiei (consolidari) din care:

                    C+M

 

 

 

mii lei

mii lei

 

 

 

3.876.227

3.263.285

 

 

 

2.624.981

2.209.897

 

 

 

1.251.246

1.053.388

5.2.    Esalonarea investitiei

TOTAL/C+M

                           Anul I

 

 

mii lei

mii lei

 

 

1.876.227

1.579.542

 

 

1.270.581

1.069.665

 

 

1.251.246

1.053.388

                           Anul II

mii lei

mii lei

2.000.000

1.683.742

1.354.400

1.140.230

645.600

543.512

5.3.    Capacitati de consolidat:

1.Suprafata construit

desfasurata

2. Apartamente

 

 

Mp

Numar

 

 

1542

9

 

 

1044,32

6

 

 

497,68

3

5.4.    Durata de realizare a investitiei (consolidarii)

 

Luni

 

12

 

12

 

12

6. GRADUL NOMINAL DE ASIGURARE LA ACTIUNI SEISMICE DUPA CONSOLIDARE (conform Normativului de proiectare antiseismica P100/1992, cu cap. 11-12 republicate in Buletinul Constructiilor nr.11/1996)                           R min = 0,50

7. FINANTAREA INVESTITIEI:

Finantarea executiei lucrarilor de investitie (consolidare) se face, potrivit art.7 din Legea nr. 460/2001 si completarea O.G.R. nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, din urmatoarele surse:

 In limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul M.L.P.T.L. pentru locuinte proprietate particulara 67,72% - 2.624.981 mii lei, restul din bugetul local al C.G.M.B., transmise A.F.I., administratorul spatiilor cu destinatie de locuinta 32,28% - 1.251.246 mii lei. Sumele se vor recupera dupa terminarea lucrarilor de consolidare, cu o durata de rambursare de max. 25 ani (cf. art.8, lit.c din Legea nr.460/2001)

 

P.M.B.                                                                               C.G.M.B.

Directia de Investitii                                                     Administratia Fondului Imobiliar

     Director,                                                                              Director,

   ALESANDRU AVRAM                                                          ELENA NASTASE

       Anexa la AVIZUL Nr……. din………………

 al Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor

 

SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE

 

            In temeiul prevederilor Art.7 din Ordonanta Guvernului nr.20/1994 republicata in 1998, s-a incheiat contractul nr.7003/2000 pentru proiectarea lucrarilor de interventie (consolidare) la constructia existenta cu destinatia de locuinta incadrata prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic de la adresa:

Str. I. Brezoianu nr.3, sector 1, Bucuresti, nominalizat in Lista nr.1/2000.

 

1. DATE GENERALE:

 

Nr. proiect:                                           nr.7003/2000

Denumire proiect:                                 Lucrari de consolidare imobil din

Str. I. Brezoianu nr.3, sector 1, Bucuresti

Faza:                                                    Studiu de fezabilitate

Proiectant:                                            S.C. ICI S.A.

Expert tehnic atestat:                             ing. M. Ursachescu

Verificator atestat pentru cerinta A1:     ing. Grigore Arsenie

 

2. DATE TEHNICE:

 

Nr. niveluri:                   S+P+5E

Anul constructiei:          1934 – 1935

Aria desfasurata (Ad):   1542 mp

 

Structura functionala a imobilului

Suprafata utila

(mp)

Cota-parte indiviza din proprietatea comuna

(%)

A.      Spatii cu destinatie de locuinte      9 apt.

Din care:

§          Proprietate privata ……………….. 6 apt.

§          Proprietate de stat ………………... 3 apt.

§          Utilizate cu alte destinatii                  -