Hotărârea nr. 6/2002

HOTARAREnr. 6 din 2002-01-29 HOTARIRE 6 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 1 HA, SITUAT INTRE STRAZILE CAMPINEANU- ACADEMIEI- MINISTERULUI, SECTOR 1
HOT. 6 29/01/2002
HOTARIRE 6 din 29/01/2002

HOTARIRE      6 din 29/01/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 1 HA, SITUAT INTRE STRAZILE CAMPINEANU- ACADEMIEI- MINISTERULUI, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H OTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru constructii definitive pe un teren in suprafata de 1 ha, situat intre strazile Campineanu – Academiei - Ministerului, sector 1

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a domnului Primar General si raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal in municipiul Bucuresti.

            Vazand avizele obtinute de la:

-         Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului – DGUAT: aviz 19M1/2/2001;

-         Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti: aviz 212/2001;

-         Acordul Agentiei de Protectie a Mediului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

-         Legii nr. 453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-         Ordinului  MLPAT nr. 91/1991;

-         Hotararii Guvernului nr. 525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

-         PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 38(k), combinat cu art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articolul 1: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru constructii definitive pe un teren in suprafata de 1 ha, situat intre strazile Campineanu–Academiei-Ministerului, sector 1

Articolul 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Articolul 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Articolul 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                         SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

      Gheorghita Diaconu                                             Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.6