Hotărârea nr. 58/2002

HOTARAREnr. 58 din 2002-03-21 HOTARIRE 58 din 21/03/2002 PRIVIND INSTITUIREA UNOR NORME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC
HOT. 58 21/03/2002
HOTARIRE 58 din 21/03/2002

HOTARIRE     58 din 21/03/2002

PRIVIND INSTITUIREA UNOR NORME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind instituirea unor norme de administrare a domeniului public in sensul constituirii unei servitutii de trecere in suprafata de 26,40 m.p. pe terenul proprietatea

municipiului Bucuresti din str.Virgil Madgearu in favoarea domnului Dumitrescu Mircea

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile art.616 Cod Civil conform carora “proprietarul al carui loc este infundat, care nu are iesire la calea publica, poate reclama o trecere pe locul vecinului sau pentru exploatarea fondului, cu indatorire de a-l despagubi in proportie cu pagubele ce s-ar ocaziona”.

            In temeiul art.38(2) lit.”f”, art.46 (2), art.121 si art.123 din Legea priviind administratia publica  locala nr.215/2001,

 

 

CONSILIUL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE

 

Art.1- Se constituie servitute de trecere, cu plata, in suprafata de 26,40  m.p. pe terenul situat pe domeniul privat al municipalitatii din str. Virgil Madgearu spre terenul din str. Aron Cotrus nr.51-59, lot.8 (fost Sos.Nordului nr.52, lot.8) in favoarea proprietarului Dumitrescu Mircea potrivit Planului de amplasament si delimitare anexat, care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art.2- Pentru  suprafata de teren de 26,40 m.p. ce constituie servitutea de trecere pe domeniul privat al municipalitatii din str.Virgil Madgearu proprietarul va incheia contract de inchiriere cu A.F.I.

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                        SECRETAR  GENERAL

                                                                               AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

    Mihail Basulescu                                                        Drd.Anton Petrisor  Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 21.03.2002

Nr.58