Hotărârea nr. 57/2002

HOTARAREnr. 57 din 2002-03-21 HOTARIRE 57 din 21/03/2002 PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI VLAD RADESCU DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI "C.I. NOTTARA"
HOT. 57 21/03/2002
HOTARIRE 57 din 21/03/2002

HOTARIRE     57 din 21/03/2002

PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI VLAD RADESCU DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI "C.I. NOTTARA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

 

priviind eliberarea domnului Vlad Radescu din functia de director  al

Teatrului “C.I.Nottara”

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii si Directia pentru Cultura;

            Luand act de cererea domnului Vlad Radescu privind eliberarea sa din functia de director al Teatrului  “C.I. Nottara”;

            In conformitate cu prevederile art.129 din Codul Muncii;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”i” si art.46  alin.(5) din Legea priviind administratia publica locala nr.215/2001,

 

             

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Articol unic - Domnul Vlad Radescu se elibereaza din functia de director al Teatrului  “C.I.Nottara” cu incepere de la data de 20.02.2002.

 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                       SECRETAR GENERAL

                                                                         AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Mihail Basulescu                                                    Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti,21.03.2002

Nr.57