Hotărârea nr. 55/2002

HOTARAREnr. 55 din 2002-03-21 HOTARIRE 55 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA INCETARII CONTRACTELOR DE ASOCIERE NR. 2405/1992 SI NR. 2406/1992 SI RECUPERAREA CONTRAVALORII COTEI DE APORT A PMB, PRIN APLICAREA PREVEDERILOR HGR NR.505/1998
HOT. 55 21/03/2002
HOTARIRE 55 din 21/03/2002

HOTARIRE     55 din 21/03/2002

PRIVIND APROBAREA INCETARII CONTRACTELOR DE ASOCIERE NR. 2405/1992 SI NR. 2406/1992 SI RECUPERAREA CONTRAVALORII COTEI DE APORT A PMB, PRIN APLICAREA PREVEDERILOR HGR NR.505/1998

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

pentru aprobarea incetarii contractelor de asociere nr.2405/1992  si nr.2406/1992 si  recuperarea contravalorii cotei de aport a Primariei Municipiului Bucuresti, prin aplicarea prevederilor H.G.R.nr.505/1998

 

 

            Avand in vedere Expunerea de  motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si al Directiei  Financiar Contabilitate prin care se propune incetarea contractelor de asociere nr.2405/1992 si nr.2406/1992 si recuperarea contravalorii  cotei de aport a Primariei Municipiului Bucuresti prin aplicarea prevederilor H.G.R.nr.505/1998;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului  Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile H.G.R. nr.505/1998 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiilor locale si a regiilor autonome catre actualii destinatari si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”x” si art.46 alin 1 din Legea privind administratia publica locala nr.215.2001,

           

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

           

 

            Articol unic – Se aproba incetarea in conditiile legii a contractelor de asociere nr.2405/1992 si 2406/1992, incheiate intre Primaria Municipiului Bucuresti si Centrul de Perfectionare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii Stefanesti avand ca obiect finalizarea spatiilor cu alta destinatie situate la parterul blocurilor M tr.1 si M  27 din ansamblul Strapungerea Marasesti, domeniul privat al municipiului Bucuresti si recuperarea contravalorii cotei de aport a Primariei Municipiului Bucuresti prin aplicarea prevederilor H.G.R.nr.505/1998.

 

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                          AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Mihail Basulescu                                                         Drd.Anton Petrisor Parlagi                                                                                                                                                                                 

 

 

Bucuresti, 21.03.2002

Nr.55