Hotărârea nr. 54/2002

HOTARAREnr. 54 din 2002-03-21 HOTARIRE 54 din 21/03/2002 PRIVIND PREDAREA IN EXPLOATARE LA SC APA NOVA SA BUCURESTI A RETELELOR PUBLICE DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE SI DE CANALIZARE NECUPRINSE IN CONTRACTUL DE CONCESIUNE REALIZATE DIN FONDURI PUBLICE ALE MUNICIPALITATII
HOT. 54 21/03/2002
HOTARIRE 54 din 21/03/2002

HOTARIRE     54 din 21/03/2002

PRIVIND PREDAREA IN EXPLOATARE LA SC APA NOVA SA BUCURESTI A RETELELOR PUBLICE DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE SI DE CANALIZARE NECUPRINSE IN CONTRACTUL DE CONCESIUNE REALIZATE DIN FONDURI PUBLICE ALE MUNICIPALITATII

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

 

privind predarea in exploatare la SC APA NOVA SA Bucuresti a retelelor

publice de distributie a apei potabile si de canalizare necuprinse in Contractul

de Concesiune realizate din fonduri publice ale Municipalitatii

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate comun al Directiei Generale Utilitati Pulice si Directiei Financiar Contabilitate;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza prevederilor Contractului de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat intre Municipalitate si SC APA NOVA SA Bucuresti- Caietul de Sarcini, partea a VI-a - Bunuri proprietate publica;

In baza art. 1,2,11 alin. (1) lit. "a" si art. 16 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia precum si a art.12 din Legea nr. 3262001 privind serviciile publice de gospodarie comunala;

In temeiul art. 46 (1), art. 122 (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E

 

Art. 1. - In vederea predarii in exploatare catre SC APA NOVA  SA Bucuresti a retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare realizate din fonduri publice si receptionate la terminarea lucrarilor catre Primariile de sector si Primaria Municipiului Bucuresti, se aproba formularele model din anexele 1, 2, 3, 4a si 4b (care fac parte din prezenta Hotarare), pe baza carora se va face predarea primirea.

Art. 2. - Primariile de sector si Primaria Municipiului Bucuresti in termen de 30 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari, vor completa anexele 1, 2, 3, 4a si le vor transmite la Primaria Municipiului Bucuresti - D.G.U.P.

Art. 3. - Lista retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare ce vor fi preluate in concesiune de SC APA NOVA SA Bucuresti, precum si Actul Aditional Cadru de modificare a Contractului de Concesiune, vor fi aprobate de C.G.M.B. prin alta Hotarare.

Art. 4. - Primariile de sector, directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si SC APA NOVA SA Bucuresti vor aduce la indeplinire prezenta Hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                          SECRETAR GENERAL

                                                                                        Al MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                   Mihail Basulescu                                                    Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 21.03.2002

Nr. 54

Anexa la HCGMB nr. 54/21.03.2002

 

Investitor………………………..                                                                                Anexa 1

Obiectiv…………………………                              

 

DEVIZ GENERAL

Cheltuieli efectuate (inclusiv TVA)

 

Nr.crt

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

TOTAL

CHELTUIELI (lei)

0

1

2

 

PARTEA I

 

 

 

1.1

1.2

1.3

 

Capitolul I

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului………………………

Obtinerea terenului………………………………………………………..

Amenajarea terenului……………………………………………………..

Amenajari pt. Protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa

terminarea lucrarilor……………………………………………………..

 

……………………..

……………………..

……………………..

 

……………………..

 

 

2.1

Capitolul 2

Cheltuieli pt. realizarea infrastructurii obiectivului………………………

Retele de racord, utilitati exterioare incintei………………………………

 

………………………

………………………

 

 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Capitolul 3

Cheltuieli pt. proiectare si asistenta tehnica……………………………….

Studii de teren, geo., topo. si hidro (inclusiv laborator si birou)…………..

Cheltuieli pt. avize, acorduri, autorizatii in sarcina investitorului…………

Proiectare si engeneering (inclusiv plata hnow-how)………………………

Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pt. executia lucrarilor……………

Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata personalului de

supraveghere pe parcursul realizarii obiectivului………………………….

 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

 

………………………

 

 

4.1

 

4.2

4.3

4.4

4.5

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investitia de baza………………………………………..

Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele

de utilitati in incinta………………………………………………………

Montaj utilaje tehnologice, inclusiv retele aferente………………………

Utilaje si echipamente de transport……………………………………….

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj……

Dotari, inclusiv utilaje si echipamente independente de durata mare de

Serviciu…………………………………………………………………….

 

………………………

 

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

 

……………………….

 

 

5.1

5.2

5.3

Capitolul 5

Alte cheltuieli………………………………………………………………

Organizare de santier……………………………………………………….

Comision, taxe, etc…………………………………………………………

Cheltuieli diverse si neprevazute…………………………………………..

 

……………………….

……………………….

………………………

……………………….

 

 

6.1

6.2

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare………………………………………

Pregatirea personalului de exploatare………………………………………

Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie…………………

 

………………………

……………………….

……………………….

 

 

TOTAL………………………………………………………..

din care C+M………………………………………………….

  ……………………...

……………………….

 

PARTEA a II-a

 

7.1

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente, incluse in

cadrul obiectivului ce se construieste…………………………………….

 

………………………

 

PARTEA a III-a

 

8.1

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie……………..

…………………….

 

TOTAL: ………………………………………………………

din care C+M: …………………………………………………

……………………..

……………………...

 

INVESTITOR

NUME, SEMNATURA, STAMPILA

 

 

 

Anexa la HCGMB nr. 54/21.03.2002

 

Investitor: ………………………….                          

Obiectiv: …………………………..                                       

                                                                                                            Anexa 2

                                                                                                Retele de distributie apa potabila

 

 

FISA OBIECTIVULUI

 

 

Nr.

Crt.

Denumire componenta obiectiv

Material

U.M.

Capacitate

0

1

2

3

4

1

Conducta, diametru

 

ml

 

2

Camine

 

buc.

 

3

Masive de ancoraj

 

buc.

 

4

Armaturi, diametru

-         vane de linie

-         vane de ramificatie

-         vane de golire

-         hidranti de incendiu

-         dispozitive de siguranta

-         dispozitive de aerisire

 

buc.