Hotărârea nr. 51/2002

HOTARAREnr. 51 din 2002-02-28 HOTARIRE 51 din 28/02/2002 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002
HOT. 51 28/02/2002
HOTARIRE 51 din 28/02/2002

HOTARIRE     51 din 28/02/2002

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARARE

 

privind aprobarea bugetului Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti pe anul 2002

 

 

          Analizand Raportul si Proiectul bugetului prezentate de Primarul General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998 cu modificarile ulterioare, legii administratiei publice locale nr.215/2001, legii bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001;

          Tinand seama de prevederile Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.1, 2 si 44/2001 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 2002;

          In  temeiul prevederilor art.38 (2) lit.”d” si 46 (3) din Legea privind administratia publica locala nr.215/2001,

 

 

                   CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                     

HOTARASTE

 

          Art.1. - Bugetul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2002 se stabileste , atat la venituri cat si la cheltuili, la suma de 8.340.133.550 mii lei.

          Art.2- Se aproba veniturile bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2002 in suma de 8.340.133.550 mii lei in structura pe capitole, subcapitole si surse, conform anexei 1. (amendate). 

Art.3- Se aproba cheltuielile bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2002 in suma  de 8.340.133.550 mii lei in structura pe capitole, titluri si subcapitole conform anexei 1. (amendata).

          Art.4- Se aproba  cheltuielile totale din alocatii bugetare si din venituri propii ale institutiilor, pe articole, potrivit anexelor 2.1-2.12. (amendate)       

Art.5- Se aproba cheltuielile pe ordonatori/ beneficiari, finantate din alocatii bugetare si venituri proprii ale institutiilor, conform anexelor 3.1-3.18.(amendate)     

Art.6- Se aproba cheltuielile pentru investitii pe ordonatori/ beneficiari, in structura pe lucrari, dotari, alte cheltuieli de investitii si pe surse de  finantare, conform anexelor 4.3- 4.18 (amendate)

Art.7- Regiile, Administratiile si Institutiile subordonate Primariei Municipiului Bucuresti vor lichida datoriile fata de Societatile comerciale cu care au incheiat contracte pana la sfarsitul trimestrului I/ 2002.

Art.8- Din disponibilul  fondului de rulment inregistrat la 31.12.2001, se repartizeaza 390.000.000 mii lei pentru finantarea unor investitii conform datelor din anexa 4.17. (amendata)   

Art.9- Dupa rectificarea bugetului de stat sau, dupa caz, in raport de  alte situatii specifice, Primarului General al municipiului Bucuresti va prezenta Consiliului General al Municipiului Bucuresti propuneri de rectificare a bugetului pe anul 2002.

Art.10-  Anexele mentionate in text fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.11-  Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6, Consiliului Judetean Ilfov  si Directiei Generale  a Finantelor Publice  a Municipiului Bucuresti.

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                  SECRETAR  GENERAL

                                                          AL MUNICIPILUI  BUCURESTI

   Ing.Gheorghita Diaconu                           Drd.Anton Petrisor Parlagi

                            

                              

Bucuresti, 28.02.2002

Nr.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Hot. C.G.M.B.

Nr. 51 din 28.02.2002

 

 

ANEXA

privind modificarile pe capitole si subcapitole cheltuieli la Proiectul de buget al Consiliului  General  al Municipiului Bucuresti pe anul 2002

         

          Capitolul de “cheltuieli:”

          Capitolul 51.02- Cheltuieli materiale si servicii- 20 mld.lei in loc de 40 mld. lei  cat era prevazut in sinteza initiala.

          Capitolul 63.02 subcapitolul- Administratie strazi, reparatii strazii- se adauga  la suma de 720 mld. suma de 38 mld.

          La capitolul 63.02 subcapitolul- Administratia pentru supravegherea animalelor- sa se prevada 2,9 mld.lei in loc de 32,9 mld. lei cat a fost propus initial.

          La capitolul 63.02 subcapitolul– Administratia parcurilor, la cheltuieli de personal sa se prevada 47,58 mld.in loc de 67,58 mld cat a fost propunerea executivului.

          La capitolul 63.02 subcapitolul– Administratia parcuri-  cheltuieli materiale si servicii- 46,6 mld.lei in loc de 126,6 mld. lei.

          La capitolul 63.02. subcapitolul- Alte servicii- sa fie prevazute 100 mld. lei in loc de 210 mld. lei cat a fost propunerea initiala.

          La capitolul 72.02.subcapitolul - Alte cheltuieli- sa fie prevazute 17 mld. lei in loc  de 24 mld. lei. cat a fost initial.

          La capitolul 68.02.- Transport in comun- subventii- sa se prevada 2100 mld. lei in loc de 1500 mld. lei cat a fost propus initial .

          La capitolul 51.02- Autoritati publice, subcapitolul- dotari  si alte cheltuieli de investitie- 5 mld. lei in loc de 85 mld. lei cat a fost propus  initial.

          La capitolul 96.02. subcapitolul- Administratia strazilor alte lucrari- sa se adauge suma de 28 mld. lei  la 40 mld. lei, suma totala fiind 68 mld.

          La capitolul 96.02. subcapitolul – PMB lucrari – sa se prevada 5 mld. lei in loc de 33 mld. lei cat a propus  executivul.

          La capitolul 96.02.subcapitolul- Administratia  parcurilor- sa se prevada 5,55 mld. lei  la cheltuieli in loc de 10,55 mld.

          La capitolul 96.02 subcapitolul- PMB, lucrari in continuare- sa fie propuse 4 mld. lei in loc de 37 mld. lei cat a fost propus initial.

          La capitolul 60.02 subcapitolul- RATB modernizarea infrastructurii de transport – 0 miliarde lei in loc de 200 mld. lei, plus 350 mld. lei fondul  de rulment.

          Se reduce cu 30 mld. lei din valoarea de investitii la RADET si se aloca suma pentru Asistenta sociala .

          La fondul de rezerva sa ramana 5 mld. lei in loc de 30 mld. lei.

          Suma  totala eliberata din capitolele mai sus mentionate in valoare de 638 mld. se va redistribui dupa cum urmeaza:

                   -600 mld. la capitolul 68.02- transport in comun subventii

-38 mld. la capitolul 63.02. subcapitolul- administratie strazi, reparatii             strazi.