Hotărârea nr. 41/2002

HOTARAREnr. 41 din 2002-02-14 HOTARIRE 41 din 14/02/2002 PRIVIND CONTORIZAREA CONSUMURILOR DE APA RECE, APA CALDA MENAJERA SI CALDURA LA APARTAMENTELE DIN CADRUL ASOCIATIILOR DE LOCATARI/ ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 41 14/02/2002
HOTARIRE 41 din 14/02/2002

HOTARIRE     41 din 14/02/2002

PRIVIND CONTORIZAREA CONSUMURILOR DE APA RECE, APA CALDA MENAJERA SI CALDURA LA APARTAMENTELE DIN CADRUL ASOCIATIILOR DE LOCATARI/ ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind contorizarea consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura la apartamentele din cadrul asociatiilor de locatari/proprietari din municipiul Bucuresti

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de Specialitate al Directiei Generale Utilitatii Publice;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile O.G. nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei;

            In  temeiul art.38 alin.(2) pct.”i”, art.46 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

                       

                        CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                               

                                                            HOTARASTE :

 

            Art.1- Se aproba contorizarea consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura la fiecare apartament din cadrul asociatiilor de locatari/ propietari din municipiul Bucuresti.

            Art.2- Se aproba Regulamentul privind contorizarea consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura la apartamentele din cadrul asociatiilor de locatari/ propietari din municipiul Bucuresti, prezentat in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3- Incepand cu data prezentei, toate proiectele noi de executie a blocurilor de locuinte din municipiul Bucuresti vor cuprinde in mod obligatoriu solutii tehnice privind contorizarea individuala pentru fiecare apartament a tuturor consumurilor de la retelele publice de distributie.                        Art.4- Directia Generala Utilitatii Publice, Directia Generala de Inspectie si Control General din  cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Primariile sectoarelor, SC APA NOVA Bucuresti SA si RADET Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                    SECRETAR  GENERAL

  AL  MUNICIPIULUI BUCURESTI

                 Gheorghita Diaconu                                     Drd.Anton Petrisor Parlagi                   

 

 

 

Bucuresti, 14.02.2002             

Nr.41                                                                                                  

           

 

 

 

 

ANEXA  1

 

REGULAMENT

 

privind contorizarea consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura la apartamentele din cadrul Asociatiilor  de locatari –propietari din Municipiul Bucuresti

 

 

Art.1. Prezentul regulament are in vedere punerea in aplicare a Ordonantei Guvernului nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 priviind utilizarea eficienta a energiei, care la art.13 (2) prevede: ”Consumatorii de energie, persoane fizice, sunt obligati sa ia masuri pentru dotarea cu aparate de masura si control individuale”.

Art.2. Pentru contorizarea la nivel de apartament a apei reci si a apei calde menajere, este necesar ca imobilele sa fie dotate cu contoare generale sau contoare pasante pe fiecare scara. Contorizarea consumurilor se va face cu aparate de masura agreate de prestatorii serviciilor si autorizate de Biroul de Metrologie Legala, insotite de Buletine de Verificare Metrologica initiale si periodice ,conform legii.

Art.3. Pentru contorizare la nivel de apartament a caldurii este necesara ca imobilele sa fie dotate cu contoare generale sau contoare pasante pe fiecare scara. Contorizarea consumurilor de caldura la apartamente se va face cu repartitoarte de costuri agreate de prestatorul serviciului, conform legii.

Art.4. Contorizarea consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura la apartamentele din cadrul Asociatiilor de locatarii/ propietari se va face de catre firme autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, cu experienta in domeniu si agreate de catre prestatorii serviciilor de furnizare a apei potabile, a apei calde menajere si caldurii.

Art.5. Adunarea Generala va stabili un cuantum pentru plata partilor comune referitor la consumul de apa rece, apa calda menajera si caldura. Cuantumul de plata aferent partilor comune, care revine detinatorilor de apartamente contorizate individual, nu va depasi 10% (zece la suta) din consumul total inregistrat de contoarele instalate in apartamente. In cazul in care absolut toate apartamentele sunt contorizate, cuantumul pentru partile comune va fi stabilit pe baza diferenta intre consumul inregistrat de contoarele general sau pasante de la imobile sau scari si suma consumurilor inregistrate la fiecare apartament.

Art.6. In vederea contorizarii consumurilor la apartamente este obligatorie  instiintarea Asociatie de locatari/ proprietari. Nu sunt necesare obtinerea de avize si achitarea de taxe.

Art.7. Contractarea lucrarilor si plata acestora se va face individual de catre proprietarii apartamentelor sau de catre Asociatia de locatari/ propietari, cu societatile autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legala. Societatile autorizate vor fi agreate si de prestatorii serviciilor. Societatile respective au obligatia de a asigura garantia pentru aparatele de masura si pentru lucrarile executate. Optional, vor asigura serviciul de citire si intocmire in scris a repartizarii consumurilor, contravaloarea serviciului pentru fiecare apartament va fi perceputa in  cadrul cotelor de contributie, pentru cheltuielile comune din cadrul listei de plata a Asociatiei.

Art.8. S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A si RADET BUCURESTI, prestatorii serviciilor de apa potabila apa calda si caldura, au ca limita de responsabilitate numai contorul general al imobilului sau scarii. Cei doi prestatori nu vor face servicii de citire sau intocmire in scris a repartizarii consumuriilor si contravaloarea acestora pe apartament in cadrul Asociatiei si nu vor incheia contracte de furnizare la nivel de apartament.

Art.9. Contorizarea la nivel de apartament se poate face si partial, numai pentru  apa rece sau apa calda menajera.

Art.10. Adunarea Generala, in conditiile montarii contoarelor individuale apatinand unuia sau mai multor proprietari, conform vointei acestora, are obligatia sa hotarasca cu privire la modul de citire, repartizarea a consumurilor respective, la modul de incasare si efectuare a platilor corespunzatoare consumurilor, precum si asupra persoanei fizice sau juridice care efectueaza aceste operatiuni (administratorul, contabilul sau persoana juridica specializata).