Hotărârea nr. 40/2002

HOTARAREnr. 40 din 2002-02-14 HOTARIRE 40 din 14/02/2002 PRIVIND SEPARAREA CONSUMURILOR DE APA RECE, APA CALDA SI CALDURA ALE AGENTILOR ECONOMICI SI INSTITUTIILE PUBLICE CARE AU BRANSAMENTE SI RACORDURI COMUNE CU ASOCIATIILE LOCATARILOR/ PROPRIETARILOR
HOT. 40 14/02/2002
HOTARIRE 40 din 14/02/2002

HOTARIRE     40 din 14/02/2002

PRIVIND SEPARAREA CONSUMURILOR  DE APA RECE, APA CALDA SI CALDURA ALE AGENTILOR ECONOMICI SI INSTITUTIILE PUBLICE CARE AU BRANSAMENTE SI RACORDURI COMUNE CU ASOCIATIILE LOCATARILOR/ PROPRIETARILOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind separarea consumurilor de apa rece, apa calda si caldura ale agentilor

 economici si institutiile publice care au bransamente si racorduri comune cu

asociatiile locatarilor/ proprietarilor

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Utilitati Publice;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, modificata prin O.G. nr.78/2001;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de art.8, alin.(3) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

            In temeiul art.38 alin.(2) lit.”i” si art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Cu incepere de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, agentii economici si institutiile publice care au bransamente si racorduri comune cu asociatiile de locatari/ proprietari din municipiul Bucuresti au dreptul sa-si separe consumurile de apa rece, apa calda menajera si caldura, prin montarea de contoare separate.

            Art.2- Se aproba “Regulamentul pentru separarea consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura” prevazut in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3- Nerespectarea prevederilor art.6 din “Regulamentul pentru separarea consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura” constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 10.000.000 si 20.000.000 lei.

            Art.4- Directia Generala Utilitati Publice, Directia Generala de Inspectie si Control General din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariile sectoarelor 1-6, APA NOVA Bucuresti si RADET Bucuresti vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

            Art.5- Hotararea nr.157/14.09.1997 precum si alte prevederi contrare se abroga.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Gheorghita Diaconu                              Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 14.02.2002

Nr.40

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.40/14.02.2002

 

REGULAMENT

privind aplicarea hotararii de separare a consumurilor de apa rece, apa calda

 si caldura ale agentilor economici si institutiile publice care au bransamente

 si racorduri comune cu asociatiile locatarilor/ proprietarilor

 

            Art.1- Toti agentii economici si institutiile publice care exploateaza spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, care se afla amplasate in blocurile de locuinte au dreptul pe consturi proprii sa-si separe consumurile de apa rece, apa calda si caldura ale spatiilor care le detin, de cele ale asociatiilor de proprietari/locatari.

            Art.2- Pentru apa rece si apa calda menajera separarea se va face prin legaturi si bransamente independente de instalatiile blocului sau printr-un bransament comun pentru spatiile cu alta destinatie. In cazul in care nu exista posibilitati tehnice de separare printr-un bransament comun independent al spatiilor cu alta destinatie dintr-un imobil, se vor monta contoare pasante pentru fiecare spatiu cu alta destinatie.

            Art.3- Pentru caldura, separarea se va face fie prin legaturi si bransamente independente de instalatiile blocului, fie prin repartitoare de consum agreate de RADET in cazul in care imobilul este dotat cu contor general sau pasant la nivel de bloc, scara si sistemul este utilizat si de asociatia proprietarilor/locatarilor.

            Art.4- Apa Nova Bucuresti si RADET Bucuresti, furnizorii apei reci, respectiv apei calde menajere si caldurii, vor aviza solutiile tehnice si insusi documentatiile tehnico-economice comandate si finantate de agentii economici si institutiile publice conform reglementarilor in vigoare.

            Art.5- Societatile executante ale lucrarilor si aparatele de masura utilizate vor trebui sa fie autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legala si agreate de furnizorii de utilitati.

            Art.6- Agentii economici si institutiile publice au urmatoarele obligatii:

(1) - in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari sa depuna la Apa Nova Bucuresti si RADET Bucuresti documentatiile tehnico-economice necesare separarii consumurilor pentru avizare si insusire;

(2) - in termen de 12 luni de la avizarea si insusirea documentatiilor tehnico-economice prevazute la alin.(1), agentii economici si institutiile publice au obligatia separarii fizice a consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura.

            Art.7- Prezentul regulament este in concordanta cu OG 78/2001 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, care la art.13, pct.a arata: “Consumatorii de energie, persoane juridice, sunt obligati sa respecte reglementarile tehnice in vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, intretinerea, repararea instalatiilor proprii si a receptoarelor de energie, precum si dotarea acestora cu aparate de masura si control”.

            Art.8- Prezentul regulament se va aplica numai la imobilele bransate, racordate la retelele publice de apa rece si termoficare.