Hotărârea nr. 34/2002

HOTARAREnr. 34 din 2002-01-29 HOTARIRE 34 din 29/01/2002 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI TAXELOR EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 34 29/01/2002
HOTARIRE 34 din 29/01/2002

HOTARIRE     34 din 29/01/2002

PRIVIND STABILIREA NIVELULUI TAXELOR EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind stabilirea nivelului taxelor extrajudiciare de timbru in municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art. 4 (2), (3) si (4) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;

            In temeiul prevederilor art. 38 (1) si (2) lit.”d” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Art.1 – Incepand cu data de 01.01.2002 se stabileste nivelul taxelor extrajudiciare de timbru in municipiul Bucuresti, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 –Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1 – 6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostinta publica conform legii.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                          SECRETAR GENERAL

     Gheorghita Diaconu                          AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                              Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.34/29.01.2002

 

 

 

LISTA

cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru

 

Nr.                               Denumirea serviciului                                                            Taxa

crt.                                                                                                                            (lei)            

 

CAPITOLUL 1

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si de notarii publici, precum  si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice.

                                                                                                                       

1.      

Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare

 

 

 

 

 

 

 

1.439

2.      

Eliberarea certificatului de producator agricol.

5.101

3.      

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

-         pentru animale sub 2 ani

-         pentru animale peste 2 ani

 

 

1.439

2.878

4.      

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:

-         pentru animale sub 2 ani

-         pentru animale peste 2 ani

 

 

 

5.624

14.650

5.      

Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala.

18.312

6.      

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite in justitie.

 

5.101

7.      

Eliberarea la cerere,  a certificatelor de cazier judiciar.

3.662

8.      

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului.

50.358

9.      

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei.

2.878

10.  

Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine.

 

 

2.878

11.  

Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila.

2.878

12.  

Eliberarea  altor certificate de stare civila  in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.

2.878

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2

Taxe pentru eliberarea sau schimbarea sau  preschimbarea actelor de identitate  si inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare pescuit.

 

1.

Acte de identitate:

a)      eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) si a buletinelor de identitate pentru cetatenii romani, eliberarea carnetelor de identitate, precum si eliberarea sau prelungirea valabilitatii legitimatiilor provizorii pentru cetatenii straini si persoane fara cetatenie.

b)      Incrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei

c)      Viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor fara cetatenie

d)      Eliberarea unor noi cartii, buletine, carnete de identitate si legitimatii provizorii in locul celor pierdute, furate sau deteriorate

 

 

 

 

 

 

 

1.439

1.439

 

19.228

 

20.405

 

 

1.439

2.

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei

 

 

1.439

3.

Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare

7.456

4.

Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit

3.662

 

 

 

 

CAPITOLUL 3

Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere.

 

1.

Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere

a)      obtinerea permiselor de conducere valabil pentru autovehicule din sub categoria A1

b)      obtinerea permiselor de conducere valabil pentru autovehicule din sub categoria A

c)      obtinerea permiselor de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

d)      obtinerea permiselor de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1,Tr

e)      obtinerea permiselor de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

f)        obtinerea permiselor de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile C+E, D+E

 

 

 

 

11.903

 

18.835

 

 

23.413

 

 

46.696

 

 

 

58.598

 

 

70.501

2.

Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule cu exceptia celor prevazute la pct.3

 

De 5 ori taxele prevazute la pct.1 corespunzator fiecarei categorii si subcategorii de autovehicule

3.

Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat

Dublul taxelor prevazute la pct.1

4.

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere

De 3 ori taxele prevazute la pct.1 ori dupa caz, la pct.2 sau 3

 

CAPITOLUL 4

Taxele de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe

 

1.

Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:

a)      autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la750 de kg. inclusiv

b)      autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la750 de kg. Si 3.500 kg. inclusiv

c)      autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg

 

 

 

123.998

 

 

245.773

 

491.416

2.

Taxe de autorizare provizorie a circulatie a autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar

35.185

3.

Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor

1.408716