Hotărârea nr. 32/2002

HOTARAREnr. 32 din 2002-01-29 HOTARIRE 32 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILO TEHNICO- ECONOMICE PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII "RETEA APA PE STR. RAUL MARA" SECTOR 4 SI "EXTINDERE RETEA CANALIZARE STR. STOICANESTI" SECTOR 5
HOT. 32 29/01/2002
HOTARIRE 32 din 29/01/2002

HOTARIRE     32 din 29/01/2002

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILO TEHNICO- ECONOMICE PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII "RETEA APA PE STR. RAUL MARA" SECTOR 4 SI "EXTINDERE RETEA CANALIZARE STR. STOICANESTI" SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H OTARARE

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii “Retea apa pe str.Raul Mara” sector 4 si “Extindere retea canalizare str. Stoicanesti” sector 5

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de raportul de specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.189/1998, art.16, pct.6 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale investitiilor de interes local;

            In temeiul art.38, lit.”m” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE{TI

HOTARASTE:

 

Art.1: - Se aproba documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii “Retea apa pe str.Raul Mara” sector 4 si “Extindere retea canalizare str.Stoicanesti” sector 5, avand caracteristicile tehnice prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta hatarare.

Art.2: - Finantarea obiectivelor se face din surse proprii, credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si in completare din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                         SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 Gheorghita Diaconu                                                  Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                        Anexa la HCGMB nr. 32/29.01.2002

 

 

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiilor:

 

“Retea apa pe str. Raul Mara” sector 4

 

- valoarea totala a investitiei                                          mii lei                1.686.420

  (preturi 30 iunie 2001)

            din care:

            - constructii montaj                                           mii lei                1.303.020

 

- capacitati

- retea apa a investitiei                          km                               0,25

 

 

“Extindere retea canalizare str. Stoicanesti” sector 5

 

- valoarea totala a investitiei                                          mii lei                1.589.740

  (preturi decembrie 1999)

            din care:

            - constructii montaj                                           mii lei                1.453.400

 

- capacitati

- retea canalizare a investitiei                             km                               0,3