Hotărârea nr. 310/2002

HOTARAREnr. 310 din 2002-12-23 HOTARIRE 310 din 23/12/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL P20 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE PETRE ISPIRESCU
HOT. 310 23/12/2002
HOTARIRE 310 din 23/12/2002

HOTARIRE    310 din 23/12/2002

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL P20 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE PETRE ISPIRESCU

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul P 20 cu lucrarile

exterioare aferente din ansamblul de locuite Petre Ispirescu

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raaportul comun de specialiatate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Financiar-Contabilitate;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza  avizului Consiliului Terhnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti nr.634/09.07.2002;

            In conformitate cu prevederile art.16 alin.5 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

            In temeiul art.38 alin.2, lit.”m” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

           

            Art.1- Se aproba studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii “Bloc de locuinte P 20 cu lucrarile exterioare aferente din ansamblul Petre Ispirescu” conform indicatorilor tehnico-economic prevazuti in anexa.

 

            Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local.

 

 

 

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                  Elena Zamfir - Ciurezu                                Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 23.12.2002

Nr.310

 

 

 

 

ANEXA LA HCGMB NR.310/2002

 

Caracteristici principale si indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii

“Bloc de locuinte P 20 cu lucrarile exterioare aferente

din ansamblul Petre Ispirescu

 

1.      Ordonatorul principal de credite: Primarul General al Municipiului Bucuresti;

2.      Investitor: Primaria Municipiului Bucuresti;

3.      Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti;

4.      Proiectant: Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” - CCPEC Bucuresti;

5.      Faza: Studiu de fezabilitate;

6.      Indicatorii tehnico-economici ai investitiei:

 

Indicatorul

U.M.

Valoare conform deviz general in faza SF (preturi luna martie 2002)

6.1. Valoare totala a investitiei/ C+M

 

din care:

- locuinte - total/ C+M

 

 

- lucrari exterioare - total/ C+M

 

 

- obtinere teren - total/ C+M

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

72.118.651

56.501.283

 

66.937.660

55.457.363

 

1.180.991

1.043.920

 

4.000.000

6.2. Esalonarea investitiei - total/ C+M

- anul I

 

- anul II

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

21.653.000

16.950.385

 

50.483.651

39.550.898

6.3. Capacitati

- arie construit desfasurata

- nr.apartamente sociale

 

m.p.

ap.

 

6.724

68

6.4. Durata de realizare a investitiei

luni

24

 

7.  Finantarea investitiei: integral din bugetul local