Hotărârea nr. 309/2002

HOTARAREnr. 309 din 2002-12-23 HOTARIRE 309 din 23/12/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL M1 TRONSON 2 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE STRAPUNGERE MARASESTI
HOT. 309 23/12/2002
HOTARIRE 309 din 23/12/2002

HOTARIRE    309 din 23/12/2002

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL M1 TRONSON 2 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE STRAPUNGERE MARASESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul M 1 tronson 2 cu lucrarile

exterioare aferente din ansamblul de locuite Strapungerea Marasesti

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialiatate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Financiar-Contabilitate;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza  avizului Consiliului Terhnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti nr.632/09.07.2002;

            In conformitate cu prevederile art.16 alin.5 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

            In temeiul art.38 alin.2, lit.”m” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

           

            Art.1- Se aproba studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii “Bloc de locuinte M 1 tronson 2 cu lucrarile exterioare aferente din ansamblul Strapungerea Marasesti” conform indicatorilor tehnico-economic prevazuti in anexa.

 

            Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local.

 

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                   Elena Zamfir - Ciurezu                              Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 23.12.2002

Nr.309

 

 

 

ANEXA LA HCGMB NR.309/2002

 

Caracteristici principale si indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii

“Bloc de locuinte M 1 tronson 2 cu lucrarile exterioare aferente

din ansamblul Strapungerea Marasesti

 

1.      Ordonatorul principal de credite: Primarul General al Municipiului Bucuresti;

2.      Investitor: Primaria Municipiului Bucuresti;

3.      Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti;

4.      Proiectant: Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” - CCPEC Bucuresti;

5.      Faza: Studiu de fezabilitate;

6.      Indicatorii tehnico-economici ai investitiei:

 

Indicatorul

U.M.

Valoare conform deviz general in faza SF (preturi luna martie 2002)

6.1. Valoare totala a investitiei/ C+M

 

din care:

- locuinte - total/ C+M

din care:

 

- SAD - total/ C+M

 

- pasaj carosabil - total/ C+M

 

 

- lucrari exterioare - total/ C+M

 

 

- obtinere teren - total/ C+M

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

40.440.125

33.388.698

 

38.326.727

32.777.183

 

1.450.000

1.379.000

1.470.000

1.410.000

 

1.017.425

611.515

 

1.095.973

6.2. Esalonarea investitiei - total/ C+M

- anul I

 

- anul II

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

12.252.038

10.016.609

 

28.188.087

23.372.089

6.3. Capacitati

- arie construit desfasurata

din care:

- SAD

- pasaj carosabil

- nr.apartamente sociale

 

m.p.

 

m.p.

m.p.

ap.

 

3.408

 

138

143

32

6.4. Durata de realizare a investitiei

luni

24

 

7.  Finantarea investitiei: integral din bugetul local