Hotărârea nr. 308/2002

HOTARAREnr. 308 din 2002-12-23 HOTARIRE 308 din 23/12/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL M55 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE STRAPUNGERE MARASESTI
HOT. 308 23/12/2002
HOTARIRE 308 din 23/12/2002

HOTARIRE    308 din 23/12/2002

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL M55 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE STRAPUNGERE MARASESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul M 55 cu lucrarile

exterioare aferente din ansamblul de locuite Strapungerea Marasesti

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialiatate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Financiar-Contabilitate;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza  avizului Consiliului Terhnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti nr.635/09.07.2002;

            In conformitate cu prevederile art.16 alin.5 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

            In temeiul art.38 alin.2, lit.”m” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

           

            Art.1- Se aproba studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii “Bloc de locuinte M 55 cu lucrarile exterioare aferente din ansamblul Strapungerea Marasesti” conform indicatorilor tehnico-economic prevazuti in anexa.

 

            Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local.

 

 

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Elena Zamfir - Ciurezu                              Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 23.12.2002

Nr.308

 

 

 

 

 

ANEXA LA HCGMB NR.308/2002

 

Caracteristici principale si indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii

“Bloc de locuinte M 55 cu lucrarile exterioare aferente

din ansamblul Strapungerea Marasesti

 

1.      Ordonatorul principal de credite: Primarul General al Municipiului Bucuresti;

2.      Investitor: Primaria Municipiului Bucuresti;

3.      Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti;

4.      Proiectant: S.C. “PROIECT BUCURESTI” S.A. - SECTIA 2;

5.      Faza: Studiu de fezabilitate;

6.      Indicatorii tehnico-economici ai investitiei:

 

Indicatorul

U.M.

Valoare conform deviz general in faza SF (preturi luna februarie 2002)

6.1. Valoare totala a investitiei/ C+M

 

din care:

- locuinte - total/ C+M

 

 

- lucrari exterioare - total/ C+M

 

 

- obtinere teren - total/ C+M

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

66.556.512

54.085.593

 

61.294.722

52.502.919

 

2.361.790

1.582.674

 

2.900.000

6.2. Esalonarea investitiei - total/ C+M

- anul I

 

- anul II

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

20.000.000

16.225.678

 

46.556.512

38.859.915

6.3. Capacitati

- arie construit desfasurata

- nr.apartamente sociale

 

m.p.

ap.

 

5.907

982

6.4. Durata de realizare a investitiei

luni

24

 

7.  Finantarea investitiei: integral din bugetul local