Hotărârea nr. 307/2002

HOTARAREnr. 307 din 2002-12-23 HOTARIRE 307 din 23/12/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL M8 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE STRAPUNGERE MARASESTI
HOT. 307 23/12/2002
HOTARIRE 307 din 23/12/2002

HOTARIRE    307 din 23/12/2002

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL M8 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE STRAPUNGERE MARASESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul M8 cu lucrarile

exterioare aferente din ansamblul de locuite Strapungerea Marasesti

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialiatate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Financiar-Contabilitate;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza  avizului Consiliului Terhnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti nr.633/09.07.2002;

            In conformitate cu prevederile art.16 alin.5 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

            In temeiul art.38 alin.2, lit.”m” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

           

            Art.1- Se aproba studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii “Bloc de locuinte M 8 cu lucrarile exterioare aferente din ansamblul Strapungerea Marasesti” conform indicatorilor tehnico-economic prevazuti in anexa.

 

            Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local.

 

 

 

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Elena Zamfir - Ciurezu                              Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 23.12.2002

Nr.307

 

 

 

 

 

ANEXA LA HCGMB NR.307/2002

 

Caracteristici principale si indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii

“Bloc de locuinte M 8 cu lucrarile exterioare aferente

din ansamblul Strapungerea Marasesti

 

1.      Ordonatorul principal de credite: Primarul General al Municipiului Bucuresti;

2.      Investitor: Primaria Municipiului Bucuresti;

3.      Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti;

4.      Proiectant: Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” - CCPEC Bucuresti;

5.      Faza: Studiu de fezabilitate;

6.      Indicatorii tehnico-economici ai investitiei:

 

Indicatorul

U.M.

Valoare conform deviz general in faza SF (preturi luna martie 2002)

6.1. Valoare totala a investitiei/ C+M

 

din care:

- locuinte - total/ C+M

 

 

- lucrari exterioare - total/ C+M

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

30.025.801

24.847.105

 

29.443.511

24.332.279

 

582.290

514.826

6.2. Esalonarea investitiei - total/ C+M

- anul I

 

- anul II

mii lei

mii lei

 

mii lei

mii lei

9.007.740

7.454.132

 

21.018.061

17.392.973

6.3. Capacitati

- arie construit desfasurata

- nr.apartamente sociale

 

m.p.

ap.

 

2.383

24

6.4. Durata de realizare a investitiei

luni

24

 

7.  Finantarea investitiei: integral din bugetul local