Hotărârea nr. 306/2002

HOTARAREnr. 306 din 2002-12-23 HOTARIRE 306 din 23/12/2002 PENTRU APROBAREA "REGULAMENTULUI PRIVIND INSTALAREA CAPACELOR GURILOR DE ACCES LA RETELELE EDILITARE SUBTERANE SI RESUFLATOARELOR DE GAZ SI A GRATARELOR GURILOR DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE PE TERITORIUL MINICIPIULUI BOCURESTI" SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 212/2017
HOTARARE nr. 306 din 23/12/2002
HOTARIRE 306 din 23/12/2002

HOTARIRE    306 din 23/12/2002

PENTRU APROBAREA "REGULAMENTULUI PRIVIND INSTALAREA CAPACELOR GURILOR DE ACCES LA RETELELE EDILITARE SUBTERANE SI RESUFLATOARELOR DE GAZ SI A GRATARELOR GURILOR DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE PE TERITORIUL MINICIPIULUI BOCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobareaRegulamentului privind instalarea capacelor gurilor de

acces la retelele edilitare subterane si rasuflatoarelor de gaz si a gratarelor

gurilor de scurgere a apelor pluviale pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice;

            In baza Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala modificata cu Ordonanta de Urgenta nr.9/2002 si a Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii;

            Tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor modificata si completata prin Legea nr.180/2002;

            In temeiul art.38 (1) si art.128 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aprobaRegulamentul privind instalarea capacelor gurilor de acces la retelele edilitare subterane si rasuflatoarelor de gaze si a gratarelor gurilor de scurgere a apelor pluviale pe teritoriul municipiului Bucuresticuprins in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Regulamentul prevazut la art.1 se aplica in cazul capacelor ce acopera gurile de acces la retelele edilitare, rasuflatoarelor de gaz si a gratarelor gurilor de scurgere a apelor pluviale, situate pe teritoriul municipiului Bucuresti, aferente serviciilor de canalizare, alimentare cu apa potabila, apa industriala, apa calda, iluminat public, serviciul de circulatie, serviciilor de distributie a gazelor, a energiei electrice si termice, serviciilor de transmitere a informatiilor prin cablu si fibra optica, serviciilor de telefonie fixa si a serviciilor de transport public locala (METROREX, RATB) precum si in cazul tuturor instalatiilor si constructiilor subterane ale caror guri de acces sunt acoperite de capace situate pe teritoriul municipiului Bucuresti.

            Art.3- Nerespectarea prevederilor art.4, art.7, art.8 si art.9(2) din regulamentul prevazut in anexa 1, constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

-        cu amenda de 20.000.000 lei nerespectarea art.4(1) si art.7 si dispunerea conformarii cu prevederile normativelor in vigoare;

-        cu amenda de 25.000.000 lei nerespectarea art.4(2) si dispunerea conformarii cu prevederile respective;

-        cu amenda de 20.000.000 lei nerespectarea art.9(2) si dispunerea anularii receptiei.

            Contraventiilor prevazute la alineatul precedent li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001, modificata su completata prin Legea nr.180/2002,

            Art.4- Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariile sectoarelor municipiului Bucuresti si administratorii care detin capace si gratare situate pe teritoriul municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 SECRETAR GENERAL

            Elena Zamfir - Ciurezu                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                                                                                                       Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 23.12.2002

Nr.306

 

ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.306/2002

 

 

Regulamentului privind instalarea capacelor gurilor de

acces la retelele edilitare subterane si rasuflatoarelor de gaz si a gratarelor

gurilor de scurgere a apelor pluviale pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

Art.1 Administratorii care exploateaza retelele edilitare, prevazute cu capace sau gratare, amplasate pe teritoriul municipiului Bucuresti, au obligatia de a prezenta Consiliului Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti modele de inscriptionare a acestora cu denumirea proprietarului si a utilitatii in vederea agrearii. Pentru retele private se vor prezenta modele de inscriptionare numai cu denumirea utilitatii.

Art.2- Modelele prevazute la art.1 vot fi analizate si agreate in termen de 30 de zile calendaristice de la prezetare, dupa care vor fi aplicate in fata vazuta a tuturor capacelor ce urmeaza a fi amplasate pe teritoriul municipiului Bucuresti.

Art.3- Investitorii si proiectantii au obligatia ca in faza de concepere a retelelor edilitare subterane noi, ce au in componenta capace amplasate pe teritoriul municipiului Bucuresti, sa prevada ca acestea sa fie inscriptionate in fata vazuta cu modelul agreat in conformitate cu art.2 si sa fie prevazute cu balama si dispozitiv de fixare si inchidere cu cheie.

Art.4 - (1) Administratorii retelelor edilitare care au in componenta capace si gratare instalate pe teritoriul municipiului Bucuresti, au obligatia intretinerii acestora in stare tehnica corespunzatoare, in asa mod ca pe toata durata existentei lor sa fie asigurate functiile carosabila, pietonala si de acoperire (nu sunt acceptate capace si gratare cu fisuri, cele deformate care nu reazama continuu pe locasul din rama, cele necorespunzatoare cerintelor de trafic din zona, precum si cele situate la cote ce depasesc abaterile admise de normativele in vigoare);

                        (2) Toate capacele gurilor de acces si gratarele de de scurgere a apelor pluviale care vor fi amplasate la retele situate pe teritoriul municipiului Bucuresti, dupa data de 01.01.2003 vor fi prevazute cu balama si dispozitiv de fixare si inchidere cu cheie si vor purta dupa caz inscriptia cu denumirea proprietarului sau/si a utilitatii.

Art.5- Primariile sectoarelor municipiului Bucuresti prin compartimentele specializate sau/si unitatile subordonate vor verifica si identifica capacele si gratarele situate pe teritoriul municipiului Bucuresti care sunt in stare tehnica necorespunzatoare si vor solicita administratorilor acestora sa le inlocuiasca.

Art.6- Administratorii retelelor edilitare subterane situate pe teritoriul municipiului Bucuresti, raspund in conditiile legii pentru eventualele vatamari corporale, pierderi de vieti omenesti si distrugeri materiale cauzate de starea tehnica necorespunzatoare a capacelor si gratarelor aferente acestora.

Art.7- Persoanele fizice si juridice care executa lucrari la ramele capacelor gurilor de acces si gratarelor gurilor de scurgere a apelor pluviale situate in trotuare sau carosabil, in cazul ramelor dreptunghiulare, au obligatia sa le instaleze in asa mod incat laturile acestora sa fie perpendiculare si respectiv paralele cu axul arterei de circulatie (strazii) iar suprafata vazuta a capacului sau gratarului, in cazul oricarui tip de rama pe care se instaleaza, sa fie in continuarea suprafetei carosabilului sau a trotuarului (abaterile admise sunt cele prevazute de normativele in vigoare) pentru realizarea sigurantei circulatiei rutiere sau pietonale.

Art.8- Proiectantii care elaboreaza proiecte pentru reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea strazilor existente, precum si pentru infiintarea de noi strazi, indiferent de sursa de finantare, au obligatia supunerii solutiilor tehnice de instalare a capacelor si gratarelor in carosabil si trotuare precum si a celor de concentrare si evacuare a apelor pluviale la gurile de scurgere, avizarii de catre administratorii retelelor subterane si de Consiliul Tehnic-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti

Art.9- (1) In cazul lucrarilor de reabilitare, modernizare si dezvoltare a strazilor existente precum si in cazul lucrarilor de infiintare de noi strazi, receptiile la terminarea lucrarilor si cea finala se vor face in prezenta administratilor retelelor subterane ce au in componenta capace si gratare in ampriza strazii si Primariei Municipiului Bucuresti.

            (2) Antreprenorul general sau subantreprenorii acestuia, dupa caz, au obligatia convocarii pentru receptia la terminarea lucrarilor a reprezentantilor administratorilor retelelor subterane ce au in componenta capace si gratare in ampriza starzii si a reprezentantului Primariei Municipiului Bucuresti.

            (3) Convocarea pentru receptia finala a reprezentantilor administratorilor retelelor subterane ce au in componenta capace si gratare in ampriza strazii si a reprezentantului Primariei Municipiului Bucuresti se va face de catre investitori.