Hotărârea nr. 305/2002

HOTARAREnr. 305 din 2002-12-23 HOTARIRE 305 din 23/12/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI SITUAT LA INTERSECTIA STR. RESITA CU STR. HUEDIN, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 3500 M.P. PENTRU REALIZAREA UNEI BISERICI ORTODOXE
HOT. 305 23/12/2002
HOTARIRE 305 din 23/12/2002

HOTARIRE    305 din 23/12/2002

PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI SITUAT LA INTERSECTIA STR. RESITA CU STR. HUEDIN, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 3500 M.P. PENTRU REALIZAREA UNEI BISERICI ORTODOXE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului situat la intersectia str. Resita

cu str. Huedin, sector 4, in suprafata de 3.500 mp pentru realizarea unei biserici ortodoxe

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a primarului General si raportul de specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directia Generala de urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 12 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, modificata si completata cu prevederile Legii nr. 453/2001;

In temeiul prevederilor art. 46(1) si ale art. 126 di Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E

 

Art. 1. Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, Arhiepiscopiei Bucurestilor-Parohia Sf. Prooroc Daniel, a terenului necesar amplasarii unei biserici ortodoxe, cu o suprafata de 3.500 mp, situat la intersectia str. Resita cu str. Huedin, sector 4, identificat in planul de situatie anexat prezentei hotarari.

 

            Art. 2. Atribuirea se face pe intreaga durata de existenta a cladirii, cu obligativitatea bisericii de a construi un centru de asistenta sociala si de a edifica orice constructii de alt tip cu aprobarea CGMB.

 

 

 

PRESEDINTELE DE SEDINTA

        Elena Zamfir-Ciurezu                                            SECRETAR GENERAL AL

                                                                                    MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                              Dumitru Stanescu

 

Buc. 23.12.2002

Nr. 305