Hotărârea nr. 302/2002

HOTARAREnr. 302 din 2002-12-23 HOTARIRE 302 din 23/12/2002 PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN A UNOR CATEGORII DE PERSOANE DEFAVORIZATE
HOT. 302 23/12/2002
HOTARIRE 302 din 23/12/2002

HOTARIRE    302 din 23/12/2002

PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN A UNOR CATEGORII DE PERSOANE DEFAVORIZATE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren

a unor categorii de persoane defavorizate

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala si al Directiei Impozite si Taxe;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza prevederilor art. 49 alin (2) din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, coroborat cu articolele 49.01., 49.02, 73.01 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 36/2002;

In temeiul prevederilor art. 38 alin (1) si alin. (2) si alin. (2) lit. (d) coroborat cu art. 96 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art. 1. Se scutesc de la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe teren:

a.      persoanele cu handicap gr. I si II;

b.     persoanele fizice nevazatoare;

c.     persoanele fizice care intr-un an beneficiaza numai de:

c1. Indemnizatie de somaj;

c2 . si/sau ajutor social (inclusiv ajutorul social in baza prevederilor Legii

  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat);

c3. alocatie de sprijin.

 

Art. 2. Scutirea de impozit pe cladiri si de impozit pe teren se acorda numai pentru locuinta de la adresa de domiciliu a persoanelor beneficiare si pentru terenul aferent acesteia.

 

Art. 3. Scutirea va fi valabila numai pentru anul fiscal 2003.

Art. 4. Documentele care stau la baza acordarii scutirii sunt urmatoarele:

1.     Cerere;

2.     Actul de identitate-fotocopie si originalul pentru conformitate;

3.     Actul care atesta calitatea:

-         certificat de incadrare intr-un grad de handicap, eliberat de Comisia de expertiza infiintata in baza Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 102/1999, privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap sau, dupa caz,

-         adeverinta eliberata de autoritatile competente din care sa rezulte ca este beneficiar de ajutor social, indemnizatie de somaj, alocatie de sprjin.

4.     Declaratie de impunere a imobilului si terenului;

5.     Declaratie notariala in care sa se precizeze ca, pe langa indemnizatia de somaj (c1), ajutor social (c2) si/sau alocatie de sprjin (c3), solicitantul nu  mai are alte venituri;

Documentele amintite mai sus vor fi depuse la Directiile de Impozite si taxe ale sectoarelor Municipiului Bucuresti.

 

Art. 5. Consiliile Locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti si Directiile de specialitate ale sectoarelor Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                          SECRETAR GENERAL AL

   Elena Zamfir - Ciurezu                               MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 23.12.2002

Nr. 302