Hotărârea nr. 30/2002

HOTARAREnr. 30 din 2002-01-29 HOTARIRE 30 din 29/01/2002 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "A.S.D. MIORITA" S.A.
HOT. 30 29/01/2002
HOTARIRE 30 din 29/01/2002

HOTARIRE     30 din 29/01/2002

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "A.S.D. MIORITA" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPlULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale "A.S.D. MlORITA" S.A

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietati - Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achiziti Publice, Directei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directiei Generale Juridic, Contencios si Legislatie, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala "A.S.D. MIORITA" S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Conslilului General al Municiplului Bucuresti,

In conformitate  cu Hotararea Guvernului nr.834/1991 modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si 468/1998 precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate prin Criterii nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

In temeiul art.38 teza 3 combinat cu art-46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

Articol unic-  Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata de 355 mp - cota parte indiviza, reprezentand terenul aferent constructiilor detinute de S.C. "A.S.D. MIORITA"S.A. la data infiintarii.

Terenurile se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     SECRETAR GENERAL 

                                                                                                   AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Gheorghita Diaconu                                                  Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.30

 

 

SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR S.C. "A.S.D. MIORITA" S.A.

Anexa la Hotararea nr.30/ 29.01.2002

 

NR. CRT.

ADRESA

TITLURI DETINUTE

(CONF. ANEXEI 2)

SUPRAFATA SOLICITATA (MP)

OBS

1.       

Sos. Chitilei nr.196 sector 1 Bufet

Decizia nr.1071/1990 a PMB

Proces verbal de predare primire spatii com. Nr. 13399/ 03.12.1990

 

 

2.       

Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.10, bl. 22, etaj 1, sector 1

Sentinta civila nr. 10176/ 1999 a Jud. Sect. 1- Bucuresti

355 MP

Cota parte indiviza

 

TOTAL SUPRAFATA SOLICITATA =                                355 mp.  Cota parte indiviza