Hotărârea nr. 298/2002

HOTARAREnr. 298 din 2002-12-19 HOTARIRE 298 din 19/12/2002 PRIVIND ATRIBUIREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 229,90 M.P. SITUAT IN STR. GARII OBOR NR. 12, SECTOR 2
HOT. 298 19/12/2002
HOTARIRE 298 din 19/12/2002

HOTARIRE    298 din 19/12/2002

PRIVIND ATRIBUIREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 229,90 M.P. SITUAT IN STR. GARII OBOR NR. 12, SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind atribuirea din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului

Local Sector 2 a spatiului in suprafata  de 229,90 mp. situat in

Str. Garii Obor  nr.12, sector 2

 

 

            Analizand Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin. (2) lit."g", art.46 alin..(5) si art. 126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. -Se atribuie din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului Local Sector 2 Bucuresti, spatiul situat in str. Garii Obor nr.12, sector 2, in suprafata de 229,90 mp cu destinatia - birouri functionale ale acestuia.

 

            Art.2 - Schimbarea destinatiei spatiului prevazut la art.1.atrage revocarea de drept a prezentei hotarari spatiul revenind in administrarea C.G.M.B.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 19.12.2002

Nr. 298