Hotărârea nr. 295/2002

HOTARAREnr. 295 din 2002-12-19 HOTARIRE 295 din 19/12/2002 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, SITUAT IN CALEA PLEVNEI NR. 234, SECTOR 6
HOT. 295 19/12/2002
HOTARIRE 295 din 19/12/2002

HOTARIRE    295 din 19/12/2002

PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, SITUAT IN CALEA PLEVNEI NR. 234, SECTOR 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind trecerea din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului Local sector 6 a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Calea Plevnei nr.234, sector 6

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

          Luand in considerare Raportul de specialitate al Primariei Sector 6;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.38 (2) lit. "f", "g" art. 95 (2) lit "f" si art.125 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

          Art.1 Se aproba trecerea din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului Local Sector 6 a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Calea Plevnei nr.234, pentru functionarea serviciilor din aparatul propriu.

          Art.2 Schimbarea destinatiei spatiului prevazut la art.1 atrage revocarea de drept a prezentei hotarari, spatiul revenind in administrarea C.G.M.B.

          Art.3 Hotararea C.G.M.B. nr.128/2001 se abroga.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti,19.12.2002

Nr.295