Hotărârea nr. 29/2002

HOTARAREnr. 29 din 2002-01-29 HOTARIRE 29 din 29/01/2002 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI AFLAT IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "LUJERUL COFETARII" S.A.
HOT. 29 29/01/2002
HOTARIRE 29 din 29/01/2002

HOTARIRE     29 din 29/01/2002

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI AFLAT IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "LUJERUL COFETARII" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Societatii Comerciale "LUJERUL COFETARII" S.A.

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportui comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii -Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice, Directiei Generale de Urbanism si  Amenajarea Teritoriului si  Directiei Generale Juridic, Contencios si Legislatie, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala "LUJERUL COFETARII" S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul sau;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991 modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si 468/1998 precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate     prin Criterii nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii  Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

In temeiul art.38 teza 3 combinat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARASTE:

 

Art.l- Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 26,73 mp. - cota indiviza, situat in Drurnul Taberei nr.92, bloc C7, sector 6, aflat in administrarea Societatii Comerciale "LUJERUL COFETARII" S.A, la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate.

Art.2 - Se anuleaza pozitia nr.20 din anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti nr.146/19.12.1995.

Art.3- Se modifica Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti nr. 146/ 19.12.1995, astfel incat suprafata totala va fi de 1621,42 mp din care 926, 52 mp suprafata in proprietate exclusiva si 694, 90 mp suprafata in cota parte indiviza.

Terenul se identifica conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                          SECRETAR GENERAL 

                                                                                        AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

  Gheorghita Diaconu                                                  Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.29

SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR S.C. "LUJERUL COFETARII" S.A.

Anexa la Hotararea nr.29 / 29.01.2002

 

NR. CRT.

ADRESA

TITLURI DETINUTE

(CONF. ANEXEI 2)

SUPRAFATA SOLICITATA (MP)

OBS

1.       

Drumul Taberei nr.92, bl.C7 sector 6

Decizia nr.157/1991 a PMB

Decizia nr.304/1991 a PMB

 

 

26,73

 

 

Cota parte indiviza

 

 

TOTAL SUPRAFATA AVIZATA:                                  26,73 mp          Cota parte indiviza