Hotărârea nr. 285/2002

HOTARAREnr. 285 din 2002-12-12 HOTARIRE 285 din 12/12/2002 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE IMPRUMUT SUBSIDIAR INCHEIAT INTRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, RADET SI RATB, PENTRU FINANTAREA COSTURILOR A DOUA COMPONENTE ALE CONTRACTULUI DE FINANTARE, RESPECTIV "REABILITAREA STRAZILOR URBANE" SI "CONTORIZAREA VANZARII DE CALDURA SI APA POTABILA"
HOT. 285 12/12/2002
HOTARIRE 285 din 12/12/2002

HOTARIRE    285 din 12/12/2002

PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE IMPRUMUT SUBSIDIAR INCHEIAT INTRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, RADET SI RATB, PENTRU FINANTAREA COSTURILOR A DOUA COMPONENTE ALE CONTRACTULUI DE FINANTARE, RESPECTIV "REABILITAREA STRAZILOR URBANE" SI "CONTORIZAREA VANZARII DE CALDURA SI APA POTABILA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea acordului de imprumut subsidiar incheiat intre

Ministerul Finantelor Publice, Consiliului General al Municipiului Bucuresti,

RADET si RATB, pentru finantarea costurilor a doua componente ale

Contractului de Finantare, respectiv “Reabilitarea strazilor urbane” si

“Contorizarea vanzarii de caldura si apa potabila”

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza art.3 din Legea nr.489/2001 privind ratificarea Contractului de Finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si CGMB pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000;

            Avand in vedere scrisoarea Ministerului Finantelor Publice nr.247243/09.12.2002 prin care a fost inaintat C.G.M.B. proiectul Acordului de Imprumut Subsidiar;

            In conformitate cu Hotararea CGMB nr.259/2002 pentru modificarea Hotararii CGMB nr.176/2002;

            In temeiul art.38 alin.2, lit.”d”, “f” si “m” si art.128 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba acordul de imprumut subsidiar incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, RADET si RATB, pentru finantarea costurilor a doua componente ale Contractului de Finantare, respectiv “Reabilitarea strazilor urbane” si  “Contorizarea vanzarii de caldura si apa potabila”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Presedintele Comisiei Economice, Buget - Finante a Consiliului General al Municipiului Bucuresti va semna pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti acordul de imprumut subsidiar incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, RADET si RATB, pentru finantarea costurilor a doua componente ale Contractului de Finantare, respectiv “Reabilitarea strazilor urbane” si  “Contorizarea vanzarii de caldura si apa potabila”, in forma prezentata in anexa.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir-Ciurezu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 12.12.2002

Nr.285

 

 

ACORD DE IMPRUMUT SUBSIDIAR

 

incheiat intre

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

si

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

si

 

 

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

TERMICE BUCURESTI

 

si

 

 

 

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTUL ACORD DE IMPRUMUT SUBSIDIAR ESTE INCHEIAT INTRE:

 

Ministerul Finantelor Publice, avand sediul in Bucuresti, str.Apolodor nr.17, sector 5, actionand in calitate de reprezentant al Romaniei si de imprumutat,

 

numit in continuare                                                              “MFP”

 

ca prima parte,

 

Consiliului General al Municipiului Bucuresti, avand sediul in Bucuresti, B-dul Elisabeta nr.47, actionand in calitate de subimprumutat,

 

numit in continuare                                                          “Subimprumutat”

 

ca a doua parte,

 

Regia Autonoma de Transport Bucuresti, avand sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, actionand in calitate de beneficiar final al proiectului si executant,

 

numit in continuare,                                                        “RATB”

 

ca a treia parte,

 

Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti, avand sediul in Bucuresti, str.Cavafii Vechi nr.15, sector 3, actionand in calitate de beneficiar final al proiectului  executant,

 

numit in continuare,                                                        “RADET”

 

ca a patra parte,

 

            Avand in vedere ca:

 

            1. Prin Contractul de finantare (numit in continuare “Contract de finantare”) semnat la Luxemburg in data de 18 decembrie 2000 si la Bucuresti in data de 19 decembrie 2000, ratificat prin Legea nr.489 din 10 octombrie 2001, dintre Romania (numita in continuare Imprumutat), Banca Europeana de Investitii (numita in continuare BEI) si Consiliului General al Municipiului Bucuresti (numit in continuare “Subimprumutat”) s-a convenit ca BEI sa acorde Imprumutatului un imprumut (numit in continuare “Imprumutul”) in valoare de 110 milioane euro, pentru a fi utilizat exclusiv in scopul finantarii Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti (numit in continuare “Proiectul”) asa cum este descris acesta in Anexa A la Contractul de finantare.

 

            2. Prin intermediul prezentul AIS incheiat intre MFP pe de o parte si Subimprumutat, RADET si RATB pe de alta parte va fi disponibilizata, in conformitate cu Hotararea CGMB nr.259/2002 pentru modificarea Hotararii CGMB nr.176/2002 Subimprumutatului suma aferenta componentelor “Reabilitarea strazilor urbane” si “Contorizarea vanzarii de caldura si apa potabila”, respectiv 41,45 milioane euro, denumite in continuare “Subproiect”.

                3. MFP isi va exercita drepturile care decurg din prezentul AIS astfel incat sa protejeze interesele Imprumutatului si ale BEI si sa realizeze scopul Subproiectului descris in Anexa A la Contractul de finantare si nu va cesiona, amenda sau abroga Contractul de finantare si prezentul AIS sau vreuna din prevederile lor, decat cu acordul BEI.

 

            Ca urmare, in baza Contractului de finantare intre MFP si Subimprumutat si RADET si RATB se incheie prezentul SIS, prin care se convine dupa cum urmeaza:

 

ARTICOLUL 1

Prevederi generale

 

            1.01 Prin prezentul AIS, MFP subimprumuta Subimprumutatului o suma echivalenta cu 41,45 milioane euro (denumita in continuare “Subimprumut”), reprezentand parte din valoarea Imprumutului, care urmeaza sa fie utlizat pentru finantarea in proportie de 50% a costurilor Subproiectului.

            1.02 MFP delega Subimprumutatului intreaga autoritate si responsabilitate pentru executarea componentelor “Reabilitarea drumurilor urbane” si “Contorizarea vanzarii de caldura si apa potabila”, asa cum sunt descrise in Contractul de finantare - Anexa A si efectuarea tragerilor din sumele Subimprumutului. Operatorul municipal de distributie a energiei termice (RADET), va fi responsabil pentru coordonarea tuturor activitatilor Subproiectului, administrarea financiara a Subimprumutului, precum si pentru executarea componentei “Contorizarea vanzarii de caldura si apa potabila”. Executia tehnica a componentei “Reabilitarea strazilor urbane” va fi realizata de RATB.

            Subimprumutatul are obligatia de a rambursa Subimprumutul si de a efectua plata dobanzii si a celorlalte costuri aferente Subimprumutului la MFP, iar MFP va efectua toate platile catre BEI in conformitate cu Contractul de finantare si anexele la acesta.

            1.03 Subimprumutatul va asigura plata serviciului datoriei publice externe, in conditiile prevederilor Art.4 din Legea nr.489/2001, astfel:

-        va achita dobanda aferenta Subimprumutului pe perioada constructiei, in cadrul termenelor prevazute pentru fiecare obiectiv al Subimprumutului, din transferuri de la bugetul de stat, aprobate pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, prin prevederea anuala a sumelor necesare in bugetul propriu, la partea de cheltuieli, la subcapitolul “Dobanzi si comisioane la imprumuturi externe contractate de stat”;

-        va asigura achitarea dobanzilor pe perioada cuprinsa intre data terminarii constructiei si data inceperii rambursarii imprumutului precum si rambursarea imprumutului, achitarea dobanzii si a altor costuri aferente imprumutului pentru perioada 10 iunie 2006-10 decembrie 2015, din venituri proprii, avand obligatia sa prevada anual, pana la terminarea rambursarii Subimprumutului, in bugetul propriu, la partea de cheltuieli, la subcapitolele “Rambursarea imprumuturilor externe contractate de stat”.

            1.04 Toate prevederile Contractului de finantare privind obligatiile Imprumutatului referitoare la realizarea celor doua componente ale Proiectului, rambursarea Subimprumutului si achitarea tuturor obligatiilor de plata referitoare la serviciul datoriei publice externe cu privire la Subimprumut sunt preluate mutatis mutandis de Subimprumutat, prin prezentul AIS.

            1.05 Subimprumutatul se obliga sa utilizeze sumele Subimprumutului puse la dispozitie prin prezentul AIS exclusiv pentru scopul realizarii Subproiectului.

            1.06 (1) Contributia Romaniei la realizarea Subproiectului, reprezentand sumele necesare finantarii investitiei, achitarii taxelor vamale, cheltuielilor neprevazute si a oricaror impozite si taxe datorate si platibile in Romania, va fi prevazuta anual prin legea bugetului de stat, ca pozitie distincta si globala, pe seama transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, conform art.2(2) din Legea nr.489/2001.

                        (2) Echivalentul in valuta al partii in lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea Subproiectului, este cel valabil la data incheierii Contractului de finantare si poate fi modificat pe parcursul executarii lucrarilor, cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a Subproiectului in functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistica. Cheltuielile suplimentare ca urmare a actualizarii, preucm si eventualele depasiri provenite din modificarea unor reglementari legale in domeniul impozitelor si taxelor aferente realizarii Subproiectului, pe parcursul derularii acestuia, se asigura din transferuri de la bugetul de stat catre bugetul Subimprumutatului pentru investitii finantate partial din imprumutur externe.

            1.07 (1) Finatarea Subproiectului, majorata cu valoarea impozitelor si taxelor aferente, precum si realizarea acestora se va face conform Anexei 1 (Plan de finantare) si Anexei 2 (Plan de achizitii) la prezentul AIS.

                        (2) In cazuri justificate, Subimprumutatul va modifica valorile din planurile de finantare si de achizitiei (reflectate in anexele 1 si 2) pe parcursul executiei lucrarilor, cu avizul BEI si MFP in urmatoarele conditii:

-        in cazul depasirii principalelor cantitati de lucrari mentionate la capitolul III al Rapoartelor de expertiza in baza carora s-a emis Acordurile MFP, precum si schimbarea pe parcursul executiei a solutiilor constructive de baza si modificarea listelor de dotari, echipamente si utilaje tehnologice, prevazute in studiile de fezabilitate aprobate;

-        in cazul realocarii unor sume de la o componenta la alta din Planul de achizitii, pe parcursul desfasurarii licitatiilor, si ca urmare a adjudecarii licitatiilor, modificarii legislatiei fiscale si in orice alte situatii permise de lege.

            Actualizarea valorii totale a Subproiectului, ca urmare a evolutiei indicilor de preturi, se va face pe raspunderea si cu aprobarea ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

                        (3) In Anexa 1 se reflecta separat, pe surse de finantare si ani de executie, fondurile asigurate de BEI si Romania (prin transferuri de la bugetul de stat).

                        (4) Anexele 1 si 2 vor putea fi actualizate, cu acordul partilor, asa cum se prevede la paragraful 2 de mai sus, pana la terminarea realizarii Subproiectului.

            1.08 Subimprumutatul va realzia Subproiectul cu diligenta si eficienta necesare, in concordanta cu descrierea tehnica si termenele specificate in Contractul de finantare, care pot fi modificate periodic, cu acceptul BEI si MFP.

            1.09 (a) Subimprumutatul va delega RADET responsabilitatea coordonarii si supervizarii tuturor activitatilor necesare realizarii celor doua componente ale Proiectului, conform art.6, paragraful 6.11, alin.A din Contractul de finantare.

                        (b) De asemenea, Subimprumutatul va determina infiintarea in cadrul structurii organizatorice a RADET, a Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP), incadrata cu personal competent si dotata cu echipamentele si facilitatile necesare realizarii Subproiectului.

            Subimprumutatul va comunica MFP, in scris, nominalizarea personalului desemnat sa asigure functionarea UIP, precum si competentele stabilite pentru fiecare membru UIP. Orice schimbare intervenita in structura UIP, va fi comunicata in timp util de catre Subimprumutat la MFP.

            1.10 Subimprumutatul va determina RADET sa tina evidentele financiar-contabile pentru gestionarea in lei si in valuta a Subimprumutului, in conturi distincte, precum si pentru rambursarea sumelor Subimprumutului, plata dobanzilor, comisioanelor si a celorlalte costuri aferente acestuia si va raporta la MFP potrivit legislatiei in vigoare.

            1.11 Subimprumutatul va determina RADET sa raspunda, cu promptitudine, tuturor cerintelor MFP privind prezentarea de informatii si raportari in legatura cu modul de utilizare a fondurilor in valuta si lei. Subimprumutatul va transmite la MFP, la cerere, in cel mult 2 zile lucratoare de la data cererii, copii ale tuturor documentelor de implementare (achizitii, trageri si alte documente solicitate) remise direct de Subimprumutat la BEI. De asemenea, Subimprumutatul va intocmi si remite directiei de specialitate din MFP, formularele de rapoarte privind Subimprumutul, dupa cum este prevazut in Normele metodologice pentru aplicarea Legii datoriei publice nr.81/1999.

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 2

Trageri

 

            2.01 Tragerile din Subimprumut se vor efectua de catre Subimprumutat, prin intermediul UIP, cu respectarea procedurilor descrise in paragrafele 1.02 si 1.03, ale art.1 din Contractul de finantare si dupa indeplinrea conditiilor descrise in paragrafele 1.04 al art.1 din Contractul de finantare.

            2.02 Subimprumutatul va comunica BEI si MFP, in conformitate cu prevederile paragrafului 1.02, pct.D al art.1 din Contractul de finantare, banca comerciala unde va deschide contul Subimprumutatul, in care se vore efectua trageri conform Contractului de finantare.

            2.03 Subimprumutatul a comunica BEI si MFP numele si specimenele de semnatura pentru patru persoane autorizate sa semneze cererile de tragere in numele Imprumutatului (doua pentru prima semnatura si a doua pentru a doua semnatura).

            2.04  Cererile de tragere vor fi transmise BEI de catre Subimprumutat si vor fi semnate de doua dintre persoanele autorizate.

            2.05 In conformitate cu prevederile art.1.02 B din Contractul de finantare, nici o cerere de tragere nu va putea fi efectuata dupa data de 28 februarie 2006 si fiecare cerere de tragere este irevocabila, sub rezerva prevederilor art.1.02 C din Contractul de finantare.

            2.06 Suma Subimprumutului va putea fi trasa in limita a 20 de transe, care pot fi fiecare in valoare de cel putin echivalentul a 5 milioane euro, (cu exceptia ultimei trageri) si fiecare nu va depasi echivalentul a 15 milioane euro, in conformitate cu prevederile art.1.02 A din Contractul de finantare, dar nu mai mult de 41,45 milioane euro.

            2.07 Conform prevederilor art.2.04 din Contractul de finantare, privind notificari ale BEI, dupa efectuarea fiecarei trageri, BEI va transmite la MFP si MFP va remite la Subimprumutat, in decurs de 5 zile lucratoare, o situatie rezumativa cuprinzand suma, data tragerii si rata dobanzii pentru acea transa.

            2.08 Contravaloarea in lei a sumelor in valuta provenite din imprumutul extern, din care urmeaza a se efectua cheltuieli la intern se deruleaza prin contul 50.37 “Disponibil din imprumuturi externe pentru finantarea obiectivelor aprobate”, deschis la Trezoreria Sector 1 pe seama Subimprumutatului.

 

ARTICOLUL 3

Dobanda

 

            3.01 Subimprumutatul va plati la MFP dobanda pentru soldul nerambursat al fiecarei transe din Subimprumut la rata (sau ratele) dobanzii si sumele specificate in Avizul de tragere. Avizul de tragere va fi remis de catre MFP la Subimprumutat, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii de la BEI.

            3.02 Dobanzile datorate de Subimprumutat, conform paragrafului 3.01 al art.3 din Contractul de finantare, vor fi calculate si platibile semestrial, proportional cu fiecare moneda in care a fost trasa transa din Subimprumut, la datele specificate in paragraful 5.01 din AIS, respectiv la 1 iunie si 1 decembrie ale fiecarui an, cu 10 zile calendaristice inainte de data scadentei MFP la BEI.

            3.03 (a) Subimprumutatul va plati din veniturile proprii ale bugetului propriu al MFP dobanda pentru orice suma cu scadenta depasita. Aceasta dobanda se va acumula de la data scadentei pana la data efectiva a platii, la o rata calculata conform prevederilor paragrafului 3.02 al art.3 din Contractul de finantare si este platibila in echivalent lei aferent valutei care a generat suma cu scadenta depasita.

                        (b) Subimprumutatul va plati, din transferuri de la bugetul de stat, dobanda aferenta perioadei de constructie, in limita calendarului de incheiere a Subproiectului, prevazut distinct pentru fiecare obiectiv de investitii, prin Anexa A la Contractul de finantare.

            3.04 Dobanda si celelalate obligatii de plata datorate conform art.2.03 din Contractul de finantare vor fi calculate si platibile proportional, in fiecare valuta in care Subimprumutul este rambursabil.

            Oirce alta plata va fi facuta in valuta specificata de BEI, avand in vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza a fi rambursate prin acea plata.

 

ARTICOLIL 4

Comisioane

 

            4.01 In cazul in care Subimprumutatul va suspenda sau anula vreuna dintre trageri sau daca Subimprumutatul va fi anulat din culpa acestuia, Subimprumutatul va fi obligat sa achite MFP urmatoarele comisioane:

(1)   de anulare, conform paragrafului 1.05 al art.1 din Contractul de finantare, daca Subimprumutatul anuleaza vreo transa pentru care cererea de tragere nu a fost revocata potrivit prevederilor paragrafului 1.02 C al art.1 din Contractul de finantare;

(2)   de anulare si suspendare a Subimprumutului, conform prevederilor paragrafului 1.06 al art.1 din Contractul de finantare, daca Subimprumutul este anulat datorita aparitiei unuia dintre evenimentele specificate in paragraful 10.01 din art.10.