Hotărârea nr. 284/2002

HOTARAREnr. 284 din 2002-12-12 HOTARIRE 284 din 12/12/2002 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL CENTRULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA
HOT. 284 12/12/2002
HOTARIRE 284 din 12/12/2002

HOTARIRE    284 din 12/12/2002

PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL CENTRULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea statului de functii al Centrului de protectie a Plantelor si

Carantina Fitosanitara

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii, prin care se propune aprobarea statului de functii al Centrului de Protectie a Plantelor si Carantina Fitosanitara, pe anul 2002;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 alin.(2) lit.”e” si art.46 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

 

            Articol unic - Se aproba statul de functii al Centrului de protectie a Plantelor si Carantina Fitosanitara, in cadrul numarului total de 36 posturi aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.219/1999, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 12.12.2002

Nr.284

 

 

 


ANEXA la Hotararea CGMB

NR.284/12.12.2002

 

 

STAT DE FUNCTII AL CENTRULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR

SI CARANTINA FITOSANITARA PE ANUL 2002

in conformitate cu H.C.G. al Mun. Bucuresti nr.219/1999 privind aprobarea

organigramei si numarului de personal al Institutiei si cu incadrarea in prevederile Legii nr.154/1998

si O.U.G. nr.24/2000 cu aplicabilitate de la 01.01.2002

 

 

NR

COMPARTIMENT /

FUNCTIA

 

NIVELUL

 

GRAD/TREAPTA

 

NUMAR

Anexa la O.U.G. nr.24/2000 si O.U.G. nr.33/2001 in baza carora se stabilesc

CRT

DE EXECUTIE

DE CONDUCERE

STUDIILOR

PROFESIONALA

POSTURI

salariul de baza si indemnizatia de conducere

 

I. CONDUCERE

1

Inspector de specialitate

Sef centru

S

IA

1

II; VI/1

 

T O T A L

1

 

 

II. PROTECTIA PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA

2

Inspector de specialitate

 

S

I

1

II

3

Inspector de specialitate

 

S

II

1

II

4-8

Muncitor calificat

 

 

V

5

V/2

9-11

Muncitor calificat

 

 

VI

3

V/2

12-15

Muncitor necalificat

 

 

 

4

V/2

 

T O T A L

14

 

 

III. INTRETINERE UTILAJE

16

Maistru

 

 

I

1

V/2

17-21

Muncitor calificat

 

 

III

5

V/2

22-23

Muncitor calificat

 

 

II

2

V/2

24

Muncitor necalificat

 

 

 

1

V/2

 

T O T A L

9

 

 

IV. BIROU CONTABILITATE, FINANCIAR, JURIDIC, PERSONAL

25

Inspector de specialitate

Sef birou

S

I

1

II;VI/1

26

Referent de specialitate

 

S

II

1

II

27

Casier

 

M;G

II

1

V/2

28

Refernt