Hotărârea nr. 282/2002

HOTARAREnr. 282 din 2002-12-12 HOTARIRE 282 din 12/12/2002 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE POSTURI ALE APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2003
HOT. 282 12/12/2002
HOTARIRE 282 din 12/12/2002

HOTARIRE    282 din 12/12/2002

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE POSTURI ALE APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru anul 2003

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii;

            In aplicarea prevederilor art.3 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 80/2001 privind stabilirea unor acte normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice;

            In conformitate cu prevederile Legii nr. 154/1998, ale O.U.G. nr. 24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2), lit.”e”, art. 46 alin.(1), precum si al art. 68 alin. (1) lit.”t” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 

     

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

            Art. 1:  Se aproba organigrama si numarul de posturi ale aparatului propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru anul 2003, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba lista institutiilor publice, administratiilor si regiilor autonome aflate sub autoritatea C.G.M.B.conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2: Numarul total de posturi aprobat prin prezenta hotarare este de 700, din care: 566 posturi de specialitate, 89 posturi de muncitori si 45 posturi blocate.

            Deblocarea celor 45 de posturi se va realiza numai la propunerea si aprobarea C.G.M.B.

            Art. 3: Statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale aparatului propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti vor fi prezentate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

            Art. 4: De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea C.G.M.B. nr. 195/2000 se abroga.

           

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,                                               SECRETAR  GENERAL

     Elena Zamfir-Ciurezu                                                 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                      Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 12.12.2002

Nr. 282

 


ANEXA 1 la H.C.G.M.B. nr. 282/12.12.2002