Hotărârea nr. 28/2002

HOTARAREnr. 28 din 2002-01-29 HOTARIRE 28 din 29/01/2002 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "VEST 6" S.A.
HOT. 28 29/01/2002
HOTARIRE 28 din 29/01/2002

HOTARIRE     28 din 29/01/2002

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "VEST 6" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale "VEST 6" S.A.

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietati - Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achiziti Publice, Directei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directiei Generale Juridic, Contencios si Legislatie, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala "VEST 6" S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991 modificata prin Hotararile Guvernutui nr.95/1997 si 468/1998 precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate prin Criterii nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

In temeiul art.38 teza 3 combinat cu art-46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARASTE:

 

Articol unic- Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata de 629,5 mp - cota parte indiviza, reprezentand terenul aferent constructiilor detinute de S.C. "VEST 6" S.A. la data infiintarii.

Terenurile se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     SECRETAR GENERAL 

                                                                                                  AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

              Gheorghita Diaconu                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.28

 

 

 

 

 

SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR S.C. "VEST 6" S.A.

Anexa la Hotararea nr.28 / 29.01.2002

 

NR. CRT.

ADRESA

TITLURI DETINUTE

(CONF. ANEXEI 2)

SUPRAFATA SOLICITATA (MP)

OBS.

1.       

Calea Crangasi nr.27, bl.21, sector 6

Sentinta civila nr 604/1999 a Jud. Sect.  VI

Decizia nr.1071/1990

Decizia nr.110/1991 a PMB

20

Cota indiviza

2.       

Calea Crangasi nr.26-28, bl.48-49, sector 6

Proces verbal de integrare in circuitul com nr. 1309/1986

72,2

Cota indiviza

3.       

Piata Crangasi , sector 6

Proces verbal de integrare in circuitul com nr. 7333c/10.12.1988

121,5

Cota indiviza

4.       

Bd. Iuliu Maniu nr.79, bl.1, sector 6

Proces verbal de integrare in circuitul com nr. 7313/13.11.1981

40,9

Cota indiviza

5.       

Bd. Uverturii nr.67, bl.O14, sector 6

Decizia nr.1071/1990

Decizia nr.110/1991 a PMB

49,2

Cota indiviza

6.       

Bd. Ghencea nr.26-28, bl.C87, sector 6

Decizia nr.1071/1990

Decizia nr.110/1991 a PMB

36,8

Cota indiviza

7.       

Bd. Iuliu Maniu nr.59, bl.10A, sector 6

Decizia nr.1071/1990

Decizia nr.110/1991 a PMB

149,1

Cota indiviza

8.       

DrumulTaberei nr.94, bl. 519, sector 6

Decizia nr.1071/1990

Decizia nr.110/1991 a PMB

Proces verbal de integrare in circuitul com nr. 9762/1985

87,8

Cota indiviza

9.       

Str. Brasov nr.24, bl.717, sector 6

Proces verbal de integrare in circuitul com nr. 7634/1983

52

Cota indiviza

 

TOTAL SUPRAFATA SOLICITATA =                                 629,5 mp.  Cota indiviza