Hotărârea nr. 279/2002

HOTARAREnr. 279 din 2002-12-05 HOTARIRE 279 din 05/12/2002 PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR HOTARARII CGMB NR. 201/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SPATIU DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA FUNCTIONARII UNOR SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL
HOT. 279 05/12/2002
HOTARIRE 279 din 05/12/2002

HOTARIRE    279 din 05/12/2002

PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR HOTARARII CGMB NR. 201/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SPATIU DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA FUNCTIONARII UNOR SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind modificarea prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr. 201/2002 privind transmiterea unui spatiu din administratia Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea functionarii unor servicii publice de interes local

 

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali si Raportul de specialitate al Directiei de Gospodarire Comunala din cadrul Primariei Sectorului 1;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unicPrevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 201/17.10.2002, privind transmiterea unui spatiu din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea functionarii unor servicii publice de interes local – functionarea unei unitati de servire a mesei pentru categoria persoanelor indreptatite sa beneficieze de serviciile Cantinei Centrale de Ajutor Social si a unei circumscriptii sanitar veterinare, se modifica dupa cum urmeaza;

Art. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

                “Art.1- Se aproba transmiterea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in str. Pajurei nr. 13, sector 1, in suprafata de 1098,14 mp. si teren aferent in suprafata de 250,76 mp. din administratia Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 in scopul functionarii unor servicii publice de interes local – functionarea unei unitati de servire a mesei pentru categoria persoanelor indreptatite sa beneficieze de serviciile Cantinei Centrale de Ajutor Social, a unei circumscriptii sanitar veterinare, precum si a unui club sportiv scolar pentru copii si sala de festivitati.”

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA             SECRETAR GENERAL

Elana Zamfir- Ciurezu                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                 Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 05.12.2002

Nr. 279