Hotărârea nr. 277/2002

HOTARAREnr. 277 din 2002-12-05 HOTARIRE 277 din 05/12/2002 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI S.C. STOLERU GROUP SI CLUBUL SPORTIV SPARTAC PRIVIND REALIZAREA UNUI PROIECT DE INTERES PUBLIC LOCAL PE TERENUL SITUAT IN STR. LIVIU REBREANU NR. 4, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 70751 M.P.
HOT. 277 05/12/2002
HOTARIRE 277 din 05/12/2002

HOTARIRE    277 din 05/12/2002

PRIVIND APROBAREA ASOCIERII INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI S.C. STOLERU GROUP SI CLUBUL SPORTIV SPARTAC PRIVIND REALIZAREA UNUI PROIECT DE INTERES PUBLIC LOCAL PE TERENUL SITUAT IN STR. LIVIU REBREANU NR. 4, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 70751 M.P.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea asocierii intre Municipiul Bucuresti si S.C. Stoleru Group si Clubul

Sportiv Spartac privind realizarea unui proiect de interes public local pe terenul situat in

Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, in suprafata de 70.751 m.p

 

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si al Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

                Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In baza Hotararii C.G.M.B. nr. 9/29.01.2002, de aprobare a proiectului urbanistic zonal;

                In conformitate cu prevederile art. 95 lit.”q” din Legea nr. 215/2001 privind                                                                         administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1Se aproba asocierea intre Municipiul Bucuresti si S.C Stoleru Group si Clubul Sportiv Spartac in vederea realizarii pe terenul situat in Str.Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, in suprafata de 70.751 m.p. a unui proiect de interes public local – Complex social-comercial si de agrement, conform contractului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2  - Schimbarea destinatiei constructiilor prevazute a se realiza pe terenul situat in Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, precizate la art. 1 al prezentei hotarari, atrage dupa sine desfiintarea de plin drept a contractului fara a fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati sau interventia instantei judecatoresti.

                Art. 3 – Se imputerniceste Primarul General sa incheie contractul de asociere in numele si pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                           SECRETAR GENERAL

Elana Zamfir- Ciurezu                                                  AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                      Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 05.12.2002

Nr. 277