Hotărârea nr. 273/2002

HOTARAREnr. 273 din 2002-12-05 HOTARIRE 273 din 05/12/2002 PRIVIND COMPLETAREA HCGMB NR. 144/09.04.1997 PRIVIND TRANSMITEREA PATRIMONIULUI DETINUT DE CATRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, ADMINISTRAT DE REGIILE AUTONOME RGAB SI RADET PE TERITORIUL JUDETULUI ILFOV, CU PATRIMONIUL ADMINISTRAT DE RADET IN UNELE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN ACEST JUDET
HOT. 273 05/12/2002
HOTARIRE 273 din 05/12/2002

HOTARIRE    273 din 05/12/2002

PRIVIND COMPLETAREA HCGMB NR. 144/09.04.1997 PRIVIND TRANSMITEREA PATRIMONIULUI DETINUT DE CATRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, ADMINISTRAT DE REGIILE AUTONOME RGAB SI RADET PE TERITORIUL JUDETULUI ILFOV, CU PATRIMONIUL ADMINISTRAT DE RADET IN UNELE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN ACEST JUDET

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

           

HOTARARE

privind completarea HCGMB nr. 144/09.04.1997 privind transmiterea patrimoniului detinut de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, administrat de regiile autonome RGAB si RADET pe teritoriul judetului Ilfov, cu patrimoniul adminiustrat de RADET in unele unitati administrativteritoriale din acest judet

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General;

            Vazand Raportul Comun de Specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice, al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietati, Cadastru din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si al RADET;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art. 56 (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

            In temeiul art. 38 (1) si art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 - Anexele la Hotararea C.G.M.B. nr. 144/1997 se completeaza cu lista mijloacelor fixe si a lucrarilor de investitii administrate de RADET Bucuresti pe teritoriul comunelor Magurele, Pantelimon, 1 Decembrie, Cornetu, Bragadiru, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 2 - Se constituie Comisia de predare a patrimoniului public administrat de C.G.M.B. prin RADET Bucuresti pe teritoriul comunelor Magurele, Pantelimon, 1 Decembrie, Cornetu, Bragadiru si Otopeni din Judetul Ilfov, catre unitatile administrativ teritoriale respective, avand componenta prevazuta in Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 3 - Celelalte prevederi ale Hotararii CGMB nr. 144/1997 isi pastreaza valabilitatea.

 

Art. 4 - Directia Patrimoniu Evidenta Proprietatii, Cadastru, directia Generala Utilitati Publice si RADETBucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                              SECRETAR GENERAL

Elana Zamfir- Ciurezu                AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                       Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 05.12.2002

Nr. 280

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE

A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI

                                                                                                                                                                                                                                    Anexa 1 la HCGMB nr……./………..2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALIZATOR
privind situatia mijloacelor fixe si a lucrarilor de investitii in curs

transmise comunelor judetului Ilfov

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    -lei-                  1. Comuna Magurele                                        1.199.445.918

            2. Comuna Pantelimon                        26.467.973.216

            3. Comuna 1 Decembrie                                      560.112.146

            4. Comuna Cornetu                                               34.705.704

            5. Comuna Bragadiru                                           286.395.280

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TOTAL                               28.548.632.264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                                                         DIRECTOR ECONOMIC,

   Ing. GH. DABELA                                                                      Ec. V. OLTEAN


                                                           ANEXA 2 la HCGMB nr…………./…………2002

 

 

 

 

 

 

COMISIA

de predare a patrimoniului public administrat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin RADET Bucuresti pe teritoriul Comunelor Magurele, Pantelimon, 1Decembrie, Cornetu, Bragadiru si Otopeni situate in judetul Ilfov, catre unitatile administrativ teritoriale respective

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Mariana Grozea                    PMB – DGUP – Sef Serviciu                           Presedinte

termoenergetic si Secretariat CTE

            2. Ramba Virgil                        RADET- Secretar General                                Membru

3. Mircea Radu                        RADET - Sef Sectie Colentina              Membru

4. Daniel Moraru                      RADET - Sef Sectie Centrale Termice              Membru

            5. Stelian Cornea                      RADET - Sef  Sectie Rahova                           Membru

            6. Alexandru Vatafu                  RADET - Diriginte Serviciu Investitii     Membru

            7. Valerica Alpopii                    RADET - Serviciul Financiar                             Membru

            8. Constantin Cernat                 RADET – Birou Contabilitate,

materiale si Mijloace Fixe                                  Secretar

                                                 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE

A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI

 

 

 

 

CENTRALIZATOR CU MIJLOACELE FIXE

TRANSMISE COMUNELOR JUDETULUI ILFOV

                                                                                                                                                                                                                                                Comuna Magurele 

 

 

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Cant.

U.M.

Val. inventar

Cod

clas.

Nr.

inventar

P.I.F.

1.

Cos fum Centrala Termica

1

buc.

28.765.761

1114

101

04.1985

2.

Cladire Centrala Termica

1

buc.

1.010.968.714

165

546

04.1985

3.

Instalatie Centrala Termica

1

buc.

159.711.443

1921

138

04.1985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

1.199.445.918

 

 

 


Comuna Pantelimon

 

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Cant.