Hotărârea nr. 271/2002

HOTARAREnr. 271 din 2002-12-05 HOTARIRE 271 din 05/12/2002 PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR SUPUSE VANZARII, IN CONDITIILE LEGII NR. 550/2002 MODIFICATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 170/2006 ANEXA SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 64/2017
HOTARARE nr. 271 din 5/12/2002
HOTARIRE 271 din 05/12/2002

HOTARIRE    271 din 05/12/2002

PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR SUPUSE VANZARII, IN CONDITIILE LEGII NR. 550/2002

MODIFICATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 170/2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea listei spatiilor supuse vanzarii,

 in conditiile Legii nr. 550/2002

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art. 5 (4) din Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate  in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local;

            In temeiul prevederilor art. 38 (1) si (2) lit.”f” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 – Se aproba, pe sectoare, lista cuprinzand spatiile comerciale si de prestari servicii, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

           

Art. 2  -  Procedurile de vanzare a spatiilor comerciale sau de prestari de servicii care fac obiectul restituirii in temeiul Legii nr. 10/2001 sau actiunilor in instantele de judecata, se suspenda pana la definitivarea regimului juridic al lor.           

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Elana Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 05.12.2002

Nr. 271