Hotărârea nr. 267/2002

HOTARAREnr. 267 din 2002-11-28 HOTARIRE 267 din 28/11/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, IN VEDEREA REALIZARII UNEI PIETE AGRO-ALIMENTARE
HOT. 267 28/11/2002
HOTARIRE 267 din 28/11/2002

HOTARIRE    267 din 28/11/2002

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, IN VEDEREA REALIZARII UNEI PIETE AGRO-ALIMENTARE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 2, in vederea realizarii unei piete agro-alimentare

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Analizand raportul de specialitate al Directiei Urbanism si Gestionare Teritoriu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit.”f”, “g” si “h”, art. 46, art. 95, alin. 2 lit.”fsi art.125 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 

 

     

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

                Art. 1:  Se transmite in administrarea sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, terenul in suprafata de 4.500,00 m.p. situat in str. Cremenita, identificat potrivit planului anexa, scara 1:500, care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru realizarea unei piete agro-alimentare.

            Art. 2: In vederea realizarii pietei agro-alimentare, se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti sa exercite atributiile prevazute de art.95, alin 2, lit.”fsi art. 125 din Legea nr. 215/2001, priviind administratia publica locala.

           

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        SECRETAR GENERAL

                        Stelian Galetuse                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                            Dumitru Stanescu

 

                                                                       

 

 

Bucuresti, 28.11.2002

Nr.267