Hotărârea nr. 266/2002

HOTARAREnr. 266 din 2002-11-28 HOTARIRE 266 din 28/11/2002 PRIVIND ELIBARAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "SERVICE CICLOP" S.A.
HOT. 266 28/11/2002
HOTARIRE 266 din 28/11/2002

HOTARIRE    266 din 28/11/2002

PRIVIND ELIBARAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "SERVICE CICLOP" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale “SERVICE CICLOP” S.A.

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii - Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice, Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “SERVICE CICLOP” S.A. in vederea dobandirii certficatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991 modificata prin Hotararea Guvernului nr.95/1997 si 468/1998 precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate prin Criterii nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata de:

                        - 792,87 m.p., teren aferent constructiei situate in B-dul Aviatorilor nr.17, sector 1, aflata in patrimoniul Societatii Comerciale “SERVICE CICLOP” S.A., la data infiintarii, necesare desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

            Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                        SECRETAR GENERAL AL

                                                                                     MUNICIPIULUI BUCURESTI

                         Stelian Galetuse                                             Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 28.11.2001

Nr.266