Hotărârea nr. 250/2002

HOTARAREnr. 250 din 2002-10-31 HOTARIRE 250 din 31/10/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 250/2000 SI DESEMNAREA DOMNULUI BOGDAN GEORGESCU, REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
HOT. 250 31/10/2002
HOTARIRE 250 din 31/10/2002

HOTARIRE    250 din 31/10/2002

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 250/2000 SI DESEMNAREA DOMNULUI BOGDAN GEORGESCU, REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti

nr.250/2000 si desemnarea domnului Bogdan Georgescu, reprezentant al Municipiului Bucuresti in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. APA NOVA

BUCURESTI S.A.

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a cosilierilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de adresa nr.2965/04.07.2002 a SC APA-NOVA Bucuresti SA;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art 136 alin. 3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit"j" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba desemnarea domnului Bogdan Georgescu ca reprezentant al Municipiului Bucuresti in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A., pentru a lua decizii in numele si interesul actionarului "Municipiul Bucuresti".

 

            Art.2- Prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.250/2000 se modifica in mod corespunzator.

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                       SECRETAR GENERAL

            Stelian Galetuse                                                 al Municipiului Bucuresti

                                                                                       Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 31.10.2002

Nr.250

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

SECRETAR GENERAL

 

 

 

OPINIE MOTIVATA

privind refuzul de a semna Hotararea privind modificarea CGMB

nr.250/2000 si desemnarea domnului Bogdan Georgescu in Adunarea Generala

a Actionarilor la SC APA NOVA Bucuresti SA

 

 

            Eu, Anton Petrisor Parlagi, in calitate de Secretar General al Municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor conferite de art.49(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, consider Hotararea nr.250/31.10.2002 ca fiind ilegala, pentru urmatoarele motive:

           

            1. Nu a fost respectata modalitatea legala de promovare a proiectului de hotarare, prevazuta de Legea nr.215/2001. Astfel, proiectul de hotarare nu a fost depus la Cabinet Secretar General in vederea analizarii legalitatii si opoortunitatii proiectului.

 

            2. Lipsa Expunerii de motive a consilierilor generali, mentionata in preambulul hotararii.

 

            3. Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort din cadrul PMB.

 

            4. Lipsa avizelor de la comisiile de specialitate din cadrul CGMB.

 

 

 

SECRETAR GENERAL

al Municipiului Bucuresti

Drd. Anton Petrisor Parlagi